افزایش 2 برابری واردات نفت ترکیه از ایران

Jahan e-Sanat - - News -

نهاد نظارت بر بازار انرژی ترکیه اعالم کرد واردات نفت این کشور از ایراندرماهژانویه7102 میالدی)دی-بهمن59(نسبتبهسالگذشته در همین مقطع دو برابر شد.

ترکیه در مقطع یادشده 834 هزار تن معادل 199 هزار و 83 بشکه در روز نفت از ایران خریداری کرد در حالی که این میزان در سال 2016 میالدی 406 هزار و 884 تن بوده است.

از سوی دیگر، آمار رسمی و دادههای رسیده از رصد کشتیها نشان می دهد که چهار مش//تری اصلی آس//یایی نفت ایران )چین، هند، کره جنوبی و ژاپن( در ماه فوریه )بهمن - اسفند( دو میلیون و 12 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کردهاند که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 58 درصد افزایش نشان میدهد. این رقم باالترین میزان از سال 2010 میالدی تاکنون است.

به گزارش ایرنا، همچنین آمار منابع تجاری و اطالعات رسیده از رصد کش//تیها نشان داد که شرکت »اسار اویل« هند، خرید نفت از ایران را در ماه فوریه )بهمن - اسفند (95 با بیش از دو برابر افزایش در مقایسه با ماه پیش از آن به حدود 246 هزار و 600 بشکه در روز رساند. گفتنی است که این میزان در مدت مشابه سال 2016 میالدی 118 هزار بشکه در روز بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.