قانونپشتوانهکاهشآلودگیهوا

ضرورت تصويب »اليحه هوای پاك« در مجلس شورای اسالمی

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه جامعه- ايرانيان س//االنه03 ميليارد دالر از آلودگي هوا زيان ميبينند. اي//ن اظهارنظر مهم با اين رقم باال گفته معصومه ابتكار، رييس سازمان حفاظت محيطزيستاستكهمنجربهتهيهاليحه هواي پاك شده و وضعيت آاليندههاي طبيع//ي و غيرطبيعي در كش//ورمان و ض//رورت مقابله با آن بررس//ي ش//ده و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي رفته و قرار اس//ت امروز در صحن علني مجلس بررسي ش//ود. ابتكار در دفاع از اين اليحه عنوان كرده بود: اين اليحه با همكاري همه دستگاههاي اجرايي تهيه شده و تالش شده همه الزامات مقابله با آلودگي هوا را لحاظ كند. وي همچنين تاكيد كرده مجلس با تصويب اين اليحه به موضوع مقابله با آلودگي هوا در بند اول سياستهاي كلي محيطزيست ابالغي از س//وي رهبر معظم انقالب نيز پاسخ مثبتميدهد.

رييسسازمانحفاظتمحيطزيست تصريح كرد: آن سياستها پاسخ مثبت ميدهد و تصويب اين اليحه پيام روشني هم به دنيا دارد كه ما به موضوع سالمت توجه داريم.

زمانيكهاصالحالگويمصرفسوخت بهتنهاييعاملبسيارمهميبرايكاهش آلودگي هوا محسوب ميشود، ضرورت تصويب اليحه هواي پاك بيش از پيش بهنظرميرسد.

كلي//ات اليحه ه//واي پ//اك با نظر نمايندگان مجلس به تصويب رسيده و قرار است امروز شور دوم اين اليحه توسط نمايندگانمجلسدرصحنعلنيبررسي شده و به تصويب برسد.

تصوي/ب اليح/ه ه/واي پاك مهمترين گام مجلس براي مقابله با آلودگيهوا

همچنين احمدعلي كيخا، نماينده م//ردم زابل و زهك و عضو كميس//يون كشاورزيمجلسكهدردولتاحمدينژاد نيز از مديران سازمان محيطزيست بوده و بر اين حوزه مسلط است، چندي قبل به مهر عنوان كرده بود: تصويب اليحه هواي پاك در كميسيون كشاورزي، مهمترين اقدام نمايندگان ب//راي كاهش آلودگي هوا بود كه بهزودي تعيين تكليف خواهد شد. در واقع مديريت آلودگي هوا نيازمند رفع عوامل موثر در آلودگي است بنابراين براي كاهش آلودگي هوا ميتوان بهبود كيفيت تمام خودروها مانند تاكسيها، اتوبوسها و ديگر خودروها را مورد توجه ق//رار داد و تدابيري را ب//ه كار گرفت تا خودروها با راندمان و بهرهوري بهتري از سوخت استفاده كنند تا كمتر آلودگي ايجادكنند.

ازسوييديگرالريجاني،رييسمجلس شخصا وارد بررسي جزييات اين اليحه اعالمي از سوي دولت شده است و حضور وي در جلس//ات بررسي جزييات اليحه هواي پاك نشان از اهميت اين اليحه و ضرورت تصويب و اجراي آن دارد. جزيياتاليحهچيست در اين اليحه به معافيت خودروهاي شخصيودولتيتادوسالازانجاممعاينه فني، اعطاي تسهيالت ارزانقيمت براي جايگزيني خودروهاي فرسوده، معافيت از پرداخت ماليات ب//راي واردكنندگان خودروهاي برقي، تعيي//ن حدود مجاز انتشار آاليندههاي هوا، تبديل پسماند به انرژيياكود،پيشنهادواريز02 درصداز درآمد حاصل از اجراي قانون هواي پاك بهصندوقتوسعهمحيطزيستومواردي از اين دست اشاره شده است.

همچني//ن طبق اين اليح//ه كه در بررسيآننمايندگانسازمانهايمختلف دولتيورييسمجلسنيزحضورداشتند، قرار است 10 درصد از فضاي شهركها، مراك//ز و واحدهاي صنعتي و توليدي به فضايسبزتبديلشوند.

علي الريجاني ني//ز ضمن تاكيد بر تعيينجرايمنقديبرايمتخلفانآلودگي هوا در اليحه هواي پاك گفت: مجازات مالكان و مديراني كه نس//بت به انتقال مراكز صنعت//ي آالينده خود از محدوده اماكن مس//كوني اق//دام نكنند، جريمه نقدي معادل س//ه درصد درآمد ساالنه در نظر گرفته ميش//ود. البته با افزودن تبصرههايي به برخي از مواد مكان، زمان ومهلتبرايانتقالمراكزصنعتيآالينده از محدوده اماكن مسكوني هم بهتر است تشخيصسازمانحفاظتمحيطزيست در چارچوب قواني//ن و مقررات صورت گيرد. همچنين براس//اس برخي از مواد اليحه هواي پاك وزارت نفت بايد مكلف شود حداكثر تا سه سال پس از الزماالجرا شدناينقانونسوختتوليديكشوراعم از بنزين، نفت، گاز ...و را با استانداردهاي مليمصوبعرضهكنددرغيراينصورت بهتراستسازمانحفاظتمحيطزيستبا همكاريسايرسازمانهاياتصميمگيري در كميت//ه اضط//راري از ادامه فعاليت پااليشگاههايفاقدتوليدسوختاستاندارد جلوگيري كند چراكه سازمان حفاظت محيطزيست به تنهايي نميتواند اقدام عملياتي انجام دهد. از س//ويي ديگر در خصوص تبديل پسماند به كود يا انرژي، دولت و شهرداري موظفند در مدت سه سالبرايشهرهازمينهتبديلپسماندبه انرژي يا كود را با كمك بخشخصوصي فراهمكننددرغيراينصورتمتخلفبه جريمهنقديمحكومخواهندشد.

ممنوعيت برداشت چوب تا 10 سالآيندهازجنگلها

رييس مجل//س در ادامه تاكيد كرد: كاش//ت درخت و توس//عه فضاي سبز و آبياري آنها با پسابها مدت زمان طوالني نياز دارد هرچند كه بايد اين اقدامات انجام شود اما در كنار آنها بهتر است بندي به اليحه هواي پاك اضافه شود كه برمبناي آن اس//تفاده و بهرهبرداري از جنگلها از زم//ان الزماالجرا ش//دن قانون به مدت 01سال ممنوع شود. قراردادهاي موجود در اين زمينه نيز لغو ش//ده و از صندوق يادشده خسارتها پرداخت شود.

معصومه ابتكار، معاون رييسجمهور ه//م اظهار داش//ت: مص//رف بيرويه و الگوي نامناسب شهرسازي و عدم تنظيم موتورخانه ها متناسب با الگوهاي كاهش آلودگي سبب شده تا بخشي از آاليندهها از طريق منابع خانگي ايجاد شود كه در م//واردي از اين اليحه به بهبود وضعيت منابع خانگي و اخذ جريمه از كساني كه آلودگي توليد ميكنند، اشاره شده است. بهگفتهوي،براساسمواديازاليحههواي پاك، تمامي درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون بايد به حساب خزانهداري كل واريزشودامابهتراستباواريز02 درصد ازدرآمدهابهصندوقتوسعهمحيطزيست ش//رايط ارائه تسهيالت كمبهره مشوق ب//ه صنايعي كه آلودگ//ي را رفع كردند، فراهم شود.

لزومتنقيحقوانينقديميمرتبط باآلودگيهوا

اميدوار رضايي، معاون قوانين مجلس ش//وراي اسالمي نيز يادآور شد در حالي 28 قانون اصلي در حوزه محيطزيست داريمكه21 موردازآنهامختصآلودگي هواس//ت.همچني//ن711 قانونفرعي مرتبط ب//ا اين موضوع وجود دارد كه باز 29 مورد از آنها با آلودگي هوا ارتباط دارد بنابراين نياز اس//ت در اين زمينه تمامي قوانينموجودگذشتهتنقيحشود.

رييس مجل//س با تاييد اين ضرورت عنوانكرد:كميسيونكشاورزيبامعاونت قوانين مجلس بايد تنقيح و نسخ قوانين موجود در زمينه آلودگي هوا را در دستور كار خود قرار دهد.با اين اوصاف اميد آن م//يرود جزييات اليح//ه مهم و حياتي هواي پاك در مجلس به تصويب برسد تا شايد با اين برنامهريزي و قانوني شدن، موارد جلوگيري و كاهش آلودگي هوا در بلندمدتايجادشودوتااينميزانخسارت به كشور وارد نشود كه سال به سال هم مبلغ آن افزايش مييابد. همچنين اين ميزان آسيب و تلفات ناشي از آلودگي هوا كه در قالب ريزگرد، نفس استانهاي مهم كشور را گرفته و خسارتهاي اجتماعي و اقتصاديوسيعيبرجايميگذارد،كاهش يافته و به مرور حذف شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.