شناسايي 780 نوزاد و كودك مسمومشده با مواد مخدر

Jahan e-Sanat - - News -

ريي//س اورژانس اجتماعي كش//ور از شناسايي087 نوزادوكودكمسمومشده ب//اموادمخدرطي9 ماههاولس//ال59 خبر داد.

حس//ين اس//دبيگي در اينباره افزود: ب//ه طور كلي كودكاني ك//ه از مادر معتاد متولد ميش//وند يا در خانه توسط والدين به آنها مواد يا داروهاي ترك اعتياد خورانده ميشودياآنكهخودشانبهصورتتصادفي اقدامبهمصرفاينموادميكنند،»مسموم به مواد مخدر« ناميده ميش//وند. در سال گذشتهجلساتمتعدديباوزارتبهداشت داشتيم و از آنها خواستيم در مراكز درماني وبيمارستانهاوقتياطفالونوزادانمسموم با مواد مخدر يا داروهاي ترك اعتياد مراجعه كردند، آنها را به اورژانس اجتماعي استان گ//زارش دهند تا همكاران م//ا آن را مورد بررس//ي قرار داده و در صورت نياز اقدامات قضايي و قانوني را انجام دهند و با نظر قاضي براي آن نوزاد يا كودك تعيين تكليف شود كهكفالتآنبهبهزيستيسپردهياباخانواده برخورد شود. اين در حالي است كه ممكن استمسموميتتصادفيايجادشدهباشدو باپيگيري،مسالهفيصلهپيداكند.

رييس اورژانس اجتماعي كشور در ادامه بابيانآنكهطي9 ماههسال59،087 نوزاد و كودك مس//موم با مواد مخدر شناسايي ش//دند،تصريحكرد:تمامياين087 نفر از طريق گزارشهاي بيمارستاني شناسايي نشدندبلكهافرادونهادهايمختلفهمچون مراكز قضايي، انتظامي، اقوام ...و در ارائه اين گزارشها س//هيم بودند. 533 نفر از آنها از طريق مراكز درماني به اورژانس اجتماعي گزارش ش//دند، اين در حالي اس//ت كه از اين 780 نف//ر 392 نفر دختر و 388 نفر پس//ر بودند. در بين اي//ن 780 نفر، 384 نوزاد با مسموميت مواد مخدر )معتاد( به دنياآمدهبودند.بادستورقضايي182 نفر از اين كودكان و نوزادان به بهزيستي ارجاع و تحويل داده ش//دند و 450 مورد آنها به خانواده بازگردانده شدند و كفالت 36 نفر آنها نيز به علت عدم صالحيت والدين به اقوامشانواگذارشدو31 موردفوتشدند. اس//دبيگي ادامه داد: بسياري از آنهايي كه به بهزيستي تحويل داده ميشوند به علت مراجعه متعدد والدين به قاضي، در نهايت قاضي براي آنها حكم برگشت به خانواده را صادر ميكند و علت اين امر آن اس//ت كه يا خانواده متنبه شده يا قاضي به طور متوقت كفالت كودك را به بهزيستي واگذار كرده تا خانواده وي اصالح شوند. به همين دليل قطعي نيس//ت كه از اين تعداد182 نفر همگي آنها كامال تحت نظر بهزيستي باشندبلكهبسياريازآنهابهخانوادههايشان بازگرداندهميشوند.رييساورژانساجتماعي كشورهمچنينآمار087 نفركودكونوزاد مسموم به مواد مخدر را طي يكسال باال دانستودراينميانآمار483 نوزادمتولد ش//ده با مسموميت مواد مخدر را نيز آمار بسيارباالييعنوانكرد.اسدبيگيهمچنين خاطرنشان كرد: ممكن بود تعداد كمي از نوزادان معتاد كه از مادران معتاد متولد شده بودند، توسط مادرانشان كه برخي از آنها كارتنخواب هستند به فروش ميرسيدند كه با نظارت اورژانس اجتماعي از اين مساله جلوگيري شد. در حال حاضر اصال آماري از فروش نوزادان و كودكان نداريم زيرا اين موضوعجرماستوقاضيونيرويانتظامي اين مساله را پيگيري ميكنند و اورژانس اجتماعي بهزيستي آنقدر نيروي انساني و وقتنداردكهاينمسالهراپيگيريكند.اين درحالياستكهمسووليتينيزدراينحوزه نداري//م، حتي اگر در اين خصوص اتفاقي بيفتد،ممكناستمارامجرمبدانندومدعي شوند كه وقتي مسووليتي در اين خصوص نداريدچرادنبالاينمسالهرفتيد!ويتاكيد كرد:كودكفروشي،مسالهقضاييوجنايي اس//ت و به بهزيستي ارتباطي ندارد. چهار استاني كه بيشترين آمار نوزادان مسموم با مواد مخدر را داش//تند به ترتيب تهران، كرمان، كرمانشاه و خراسانجنوبي بودند. جالب است كه در شش ماهه اول سال59 از77 مورديكهدراستانكرمانشاهگزارش مسموميت كودك و نوزاد با مواد مخدر را داشتيم،06 موردآنهامسموميتبامتادون )داروي ترك اعتياد( والدين را تجربه كرده بودند.ايندرحالياس//تكهطي9 ماهه س//ال ‪107 59،‬ مورد مسموميت با مواد مخدر كودكان و نوزادان از استان كرمانشاه گزارش شده است.

ريي//س اورژان//س اجتماعي كش//ور درخصوص مسموميت با مشروبات الكلي نيز اظهار كرد: گزارش//ي از مسموميت با مشروبات الكلي نداش//تيم اما با اين حال ممكن است اين مسموميت وجود داشته باشد. به علت آنكه گزينه الكل را به صورت مجزانداريم،تعدادكميهمكهگزارششده جزو ساير آمارها به حساب آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.