كانديداهای عاشق خدمت!

Jahan e-Sanat - - News -

اميرحسينميراسماعيلي-شماهمينطوربهصورت اتفاقيازهزاركانديدايانتخاباتشوراهايشهرسراسركشور بپرسيدكهانگيزهتانبرايشركتدرانتخاباتچيست.اگرهر هزارنفراز»خدمتبهمردم«بهعنواناصليترينانگيزهشان نام نبردند، بيا بزن توي گوش بنده. واضح و مبرهن است كه عشق و عالقه به خدمت در وجود تمام كانديداها موج ميزند و پول و پست و منفعت از هيچ جايگاهي برخوردار نيست.اكثرايناختالسهاييهمكهاتفاقميافتدوهرازگاهيچندنفربهزندانميافتند، كار بنده است. بله درست متوجه شديد. اصال شما از فروش غيرمجاز تراكم شروع كن تا رشوه و زيرميزي، همه را من مرتكب شدهام و اين همه رقابت سنگين و هزينههاي چند صدميليونيكهكانديداهاتااينلحظهكردهاند،دليليجزآباديشهرهاوبرداشتنباري از دوش مردم ندارد. حاال اينكه تا به حال زرنگبازي درآوردهام و مدركي از خودم به جا نگذاشتهام، دليل نميشود كه به اين عزيزان خدمتگزار تهمت بزنيم...

واقعا دليل اين همه شعارهاي تكراري و كسلكننده چيست؟ چرا همه همچنان مدعي اين هستند كه »شهر من، من به تو ميانديشم؟« غريبه كه اينجا نيست. به شهرتميانديشييابهساختنآيندههفتنسلبعدازخودت؟آيابهترنيستكهصافو پوستكندهاصلماجراراباهمشهريانماندرميانبگذاريم؟بهخدابندهاگرروزيتصميم بگيرم كه كانديداي شوراي شهر شوم، ميآيم به همه ميگويم كه اندكي بدهكاري دارم و چون با درآمد روزنامهنگاري چرخ زندگي نميچرخد، تصميم گرفتم پاي در اين عرصه بگذارم. سپس قول خواهم داد كه در دوره بعدي ديگر كانديدا نشوم تا جا براي بهره ساير هموطنان از اين سفره نيز باز شود. اين طوري مطمئنا همه از صداقت من خوششان ميآيدويكهوديديددرشهري001هزارنفري،051 هزارتارايآوردم!

به راستي كه صداقت از هر عملي نيكوتر است و تنها كاركرد و فايده اين شعارهاي رنگارنگشماكانديدايمحترم،تقويتعضالتشكمماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.