براساس سرشماري سال ؛1395

Jahan e-Sanat - - News -

نيمي از جمعيت كشور باالي 30 سال دارند

ايرن/ا- نتايج سرش//ماري س//ال 1395 نش//ان ميدهد ميانگين سني جمعيت كشور باال رفته و به 30 سال رسيده و در حال حاضر نيم//ي از جمعيت كش//ور كمتر از 30 س//ال و نيم//ي ديگر بيش از 30 سال دارند.

ميانگين س//ني در س//ال 1385 برابر 25 سال بود كه در مناطق ش//هري هم همين مقدار را نش//ان ميداد. ميانگين سني در مناطق روستايي در سال 1385 برابر با 23 سال بود. به طور تقريب 50 درصد از جمعيت زير 23 سال قرار داشتند. براساس نتايج سرشماري سال 1395 معادل 24 درصد از جمعيت كشور در گروه سني صفر تا 14 سال، 25/1 درصد 15 تا 29 سال و 6/1 درصد بيش از 65 سال دارند. س//ه دهه قبل )بين سالهاي ات1365 (1355 كه نرخ رشد جمعيت كشور نزديك به چهار درصد ميرسيد، 45/5 درصد از جمعيت كشور بين صفر تا 14 سال داشتند.

حاال اما ميانگين س//ني جمعيت كشور طي سالهاي 92-95 به 31/1 سال رسيده است. ميانگين سني مردان و زنان به ترتيب 30/9 و 31/3 سال است. پس ميانگين سني جمعيت كشور باال رفته و 44/8 درصد از جمعيت كشور بين 30 تا 64 سال قرار دارند. ميانگين سني كشور در سالهاي 1385 و 1390 به ترتيب 29/8 و 24/7 سال بوده است. ميانگين سني در سرشماري 1395 در مناطق شهري و روستايي به ترتيب 31/5 و 30/1 سال است.

گفتني است شاخص يادشده در سال 1395 نسبت به سال 1385 هفت تا هش//ت س//ال افزايش يافته و كاهش زاد و ولد يكي از عوامل اصلي افزايش ميانگين سني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.