مرگمرد82 سالهدرپيسقوطبهدره

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان - س//خنگوي سازمان آتشنش//اني از سقوط يك دستگاه خ//ودرو پرايد به اعم//اق درهاي 150 متري و مرگ راننده خودرو در اين حادثه خبر داد.

جالل ملكي گفت: س//اعت 23:14 يكشنبه، حادثه سقوط خودرو به داخل دره به نيروهاي س//ازمان آتشنش//اني اطالع داده شد. اين حادثه در انتهاي بزرگراه همت، جاده ورديج اتفاق افتاد و در شرايطي كه خارج از محدوده اس//تحفاظي آتشنشانان بود اما نيروهاي چهار ايس//تگاه سازمان آتشنش//اني در محل حاضر و عمليات خود را آغاز كردند. پس از حضور آنها در محل مش//اهده ش//د كه يك دس//تگاه خودرو پرايد پس از انحراف از مسير به عمق 150 متري دره سقوط كرده است. آتشنشانان با تجهيز كارگاه عمليات در عمق دره حاضر و مش//خص شد يك دستگاه خودرو پرايد در پي برخورد با صخره به طور كامل متالشي شده است.

وي از مرگ جواني 28 ساله در اين حادثه خبر داد و خاطرنشان كرد: در پي اين حادثه، جواني 28 ساله كه راننده خودرو پرايد بوده است جان خود را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.