مصدوميت 33 هزار نفر در حوادث ترافيكي نوروز

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- پيرحسين كوليوند با اشاره به اجراي طرح سالمت نوروزي و اقدامات اورژانس كشور از 25 اسفندماه سال گذشته تاكنون گفت: در اي//ن مدت بي//ش از 166 هزار و 728 ماموريت انجام گرفته كه 35 ه//زار و 183 م//ورد آن مربوط به حوادث ترافيكي و 131 هزار و 545 مورد مربوط به حوادث غيرترافيكي بوده است. بيش از 30 هزار و 360 نفر در اين مدت طي تصادفات مصدوم شده كه توسط نيروه//اي اورژانس به نزديكترين مراكز درماني و بيمارس//تانها انتقال يافتند.

سرپرست اورژانس كشور افزود: همچنين در اين مدت 56 هزار و 533 مصدوم ناش//ي از حوادث غيرترافيكي به بيمارستان منتقل شدهاند و سه هزار و 578 مورد از مصدومان تصادفات در محل حادثه درمان يافتهاند. 29 هزار و 724 مصدوم حوادث غيرترافيكي نيز در محل حادثه توسط نيروهاي اورژانس درمان شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.