مخالفت مجدد فرمانداري تهران با افزايش نرخ كرايهها

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- معاون عمراني فرمانداري ته//ران با تاكيد بر مخالفت فرمانداري تهران براي افزايش نرخ كرايهها در شهر تهران گفت: با توجه به اين مخالفت و اصرار شوراي شهر تهران بر مصوبه خود مبني بر افزايش نرخ كرايهها، مصوبه فوق در هفته جاري به شوراي حل اختالف وزارت كشور براي تصميمگيري نهايي ارسال خواهد شد.

غالمحسين آرام گفت: كليات مصوبه ارسالي شوراي شهر تهران مبني بر افزايش نرخ كرايههاي حملونقل عمومي به فرمانداري در مرحله اول با مخالفت مواجه شد و پس از ارسال به شورا با اعمال تغييراتي مجدد به فرمانداري ارسال شد. با توجه به اينكه فرمانداري تهران با هرگونه افزايشي در نرخ كرايه تاكسي، اتوبوس و مترو مخالف است، مصوبه ارسالي شورا كه تغييرات روي آن اعمال شد بار ديگر مورد مخالفت فرمانداري قرار گرفته است و به اين ترتيب در هفته جاري اين مصوبه براي تصميمگيري نهايي به شوراي حل اختالف وزارت كشور ارسال ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.