مرگ 2 كودك بر اثر سقوط در آب

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان -روز گذشته مركز پيام پليس دليجان غرقشدگي دو پسر بچه س//ه و چهار ساله را در اطراف اين شهرستان اعالم كرد. با اعزام ماموران و در بررس//يهاي انجام ش//ده مشخص شد دو كودك كه به هم//راه خانواده خود براي تفريح به محل بياباني اطراف بلوار رحمت آباد دليجان رفته بودند، بر اثر سقوط در آب غرق شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.