تلفنهمراه، پمپبنزين را به آتش كشيد

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان -پمپبنزين شهر راسك مركز شهرستان سرباز روز گذشته آت//ش گرفت. س//هلانگاري يكي از رانندگان عل//ت اين حادثه اعالم ش//د. اين براي چندمين بار است كه گفته ميشود علت آتشسوزي پمپبنزين در اين شهرستان تماس تلفني است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.