15

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ايران

در جريان آناليز دوباره نمونههاي ادرار باقيمانده از المپيک 2008 پکن، ماموران کنترل دوپينگ به چند نمونه از تيم دووميداني جامائيکا مشکوک ميشوند. در اين نمونهها ماده »کلن بوترول« که مادهاي بسيار تاثيرگذار در افزايش توان ورزش//کاران اس//ت ديده ميش//ود. کميته بينالمللي المپيک اما اين مساله را دنب//ال نکرد؛ آنها حت//ي ميگويند اين ماده فقط در نمونههاي تيم جامائيکا ديده نشده است.

مس//ابقات المپيک تابس//تاني؛ پکن :2008 تيم کوچ//ک دووميدان//ي جامائي//کا دني//اي ورزش را با کس//ب 11 مدال تکان داد. عملکرد آنها ميتوانست يک//ي از اتفاقهاي فوقالعاده رقابتها باش//د و صد البته يک ماج//راي جذاب براي کميت//ه بينالمللي المپيک؛ دوندههاي مافوق سرعت از يک جزيره بسيار کوچک در حاشيه درياي کارائيب و يک اسطوره که ميتوانس//ت در س//الهاي پيش رو يکي از نمادهاي المپيک باشد. اين مساله را حاال 9 سال بعد ميتواند يک افسانه بياساس دانست. »کلن بوترول« و دوندههاي جامائيکايي براس//اس اطالعاتي که تيم ويژه بررس//ي پرونده دوپينگ تلويزيون ايآردي به دس//ت آورده در سال 2016 و در زمان//ي ک//ه کميت//ه بينالمللي المپيک مش//غول آزماي//ش دوب//اره نمونهه//اي باقيمانده از المپيکه//اي گذش//ته بود اين م//اده در نمونه ادرار دوندهه//اي جامائيکا در المپي//ک 2008 پکن ديده شد. براساس تحقيقات انجام شده، اين ماده در نمونه ورزشکاران مرد اين کشور وجود داشته است. »کلن بوترول« يک ماده بسيار تاثيرگذار در افزايش قدرت ماهيچهها به ش//مار ميرود که در ليس//ت داروهاي ممنوعه کميته بينالمللي المپيک قرار دارد.

اين ماده در زمان بررسي پرونده دوپينگ کاترين کرابه دونده اهل آلمان ش//رقي کش//ف ش//د. آلبرتو کونتادور قهرمان سابق دوچرخهسواري تور فرانسه هم به دليل استفاده از اين ماده محروم شد. چندين منبع مطلع تاييد کردهاند که کميته بينالمللي المپيک از اين بمب بزرگ خبر داش//ته اما ترجيح داده کاري با ورزشکاران جامائيکايي نداشته باشد.

ريچ//ارد باگ//ت، مدي//ر بخ//ش پزش//کي کميته بينالمللي المپيک که مس//وول طرح بررسي دوباره نمونههاي باقيمانده از المپيکهاي گذش//ته است به آزمايشگاه لوزان دستور داده تمام نمونههاي باقيمانده را دوباره و براي پي//دا کردن تمام مادههاي ممنوعه آزمايش کنند.

باگت البته به مس//ووالن اين آزمايش//گاه دستور داده بدون هماهنگي با او اجازه ندارند هيچ نتيجهاي را منتش//ر کنن//د. بعد از اينکه در آزمايش//گاه لوزان مش//خص ش//د دوندههاي مرد جامائيکا از اين ماده اس//تفاده کردهاند، باگت اجازه نداد کسي از موضوع با خبر شود.

پ/اي آژانس جهاني مب/ارزه با دوپينگ هم وسط است!

تاييد مش//کوک بودن نتيج//ه آزمايش روي يک نمون//ه دوپينگ مس//تلزم مثبت ب//ودن نتيجه اين آزمايش نيس//ت و اين يعني رفتار کميته بينالمللي المپيک با نمونههاي جامائيکايي براساس قانون نبوده اس//ت. ديتلف تيمي، مدير البراتوار کريشه در آلمان در گفتوگ//و با خبرنگارهاي ايآردي تاييد کرده که براس//اس قانون نمونههاي مشکوک هم بايد تاييد و اعالم شوند.

آژان//س جهان//ي مبارزه با دوپين//گ از وجود اين ماده در نمونههاي دوندههاي جامائيکا خبر داش//ته اس//ت. اوليويه نيگلي، مدير اجرايي وادا ماه گذش//ته در گفتوگو با خبرنگاران گفت: ميدانستم که سطح پاييني از اين ماده در نمونههاي جامائيکاييها وجود داشته است.

براساس گفتههاي نيگلي سطح اين ماده در خون دوندهها به حدي پايين بوده که نميتوانس//ته براي موفق ش//دن کمکي به آنها کن//د. وادا به اين نتيجه رسيده که با کميته بينالمللي المپيک همکاري کند و فشاري به ورزشکارهاي جامائيکا نياورد.

کميت//ه بينالملل//ي المپيک در پاس//خ به ايميل هم//کاران ايآردي تاييد ک//رد از وجود اين ماده در نمون//ه ورزش//کاران جامائيکايي خبر داش//ته اما به دلي//ل پايين بودن س//طح اين ماده، مش//کلي با آن نداشته است.

نکته مهم اينجاس//ت که آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ در هيچک//دام از کدهاي مبارزه با دوپينگ خود س//طح مشخصي براي مواد غيرقانوني در نمونه ورزش//کاران تعيين نکرده اس//ت. براس//اس قوانين بينالملل//ي مبارزه با دوپينگ هر ماده غيرقانوني که در خون ورزش//کاران وجود داشته باشد بايد بررسي شود. ريچارد پوند اولين رييس آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ در اينباره ميگويد: برايم خيلي غيرعادي است که کسي نمونههاي مشکوک را پيگيري نکرده است.

فروشنده مواد غيرمجاز، همه چيز را تاييد ميکند

آنخل هرديا يکي از نامهاي مش//هور در دوپينگ است. اين موادفروش سابق اهل مکزيک مدتها نفر اول فروش مواد غيرمجاز به ورزش//کاران دنيا بود اما از چند س//ال پيش مسيرش را تغيير داده و حاال به يکي از ش//اهدهاي بس//يار مهم دادگاههاي پيچيده آمريکا تبديل شده است. وي در گفتوگو با ايآردي تاييد کرد در سالهاي 2007 و 2008 مقداري »کلن بوترول« به يک خريدار از طرف فدراسيون دووميداني جامائيکا فروخته اس//ت. آنخل هردي//ا گفت: آنها از مدتها پيش با من در ارتباط بودند. خيلي سال قبل درباره اين ماده از من پرسيدند. ميخواستند بدانند اين ماده براي دوندهها خوب است يا نه.

وقتي از او پرس//يديم ک//ه چقدر احتمال ميدهد جامائيکا از اين ماده در المپيک 2008 استفاده کرده باشد پاسخ داد: صددرصد. اتحاديه المپيک جامائيکا و مديريت اتحاديه دووميداني اين کشور حاضر نشدند درباره اين گزارش با ايآردي گفتوگو کنند. افقي: 1-تابناکونوراني-جعبهنمايشقديمي 2-ازصفاتخداوندباريتعاليوبهمعنايچيرهشونده-چرمساز-مبارزوپيكارگر -3 اشاره تاکيدي به دور دارد- ترس بسيار- از درختان جنگلهاي شمال کشور -4 عالمت اختصاري سازمان تجارت جهاني- امر به آوردن- تازيانه- مقصود و نياز 5-عصارهگوجهفرنگي-حريص-کشورپادشاهيدرشمالاروپا -6 تفاوت و فرق گذاشتن- حفرهاي که چشم در آن قرار دارد- واحد تزريق واکسن 7-حديثمنسوببهپيامبرگرامياسالم)ص(-ياريدهنده-لباسبلندجراحاناتاقعمل 8-خشكسالي-چينوچروکپوست-بافاميكسان 9-خالصوسره-مادهشكالت-سرودهايازنيمايوشيج 01-رودآرامروسيه-صحرانشين-تواناييدرتصميمگيري 11-رفيعوبلند-سپاسگزار-خطاييدرورزشفوتبال 21-رسوبقنات-بخشيازکتاباوستا-جانشيناو-حرفشانزدهمالفبايفارسي 31-سبكيدرصنعتشعر-سرنوشت-شيرکوهستان 41-ازتقسيماتکشوريبيگانه-خودبرترنمايي-فهرست 51-پايتختکشوربوسنيوهرزگوين-شنواييسنج

فدراسيون جهاني دووميداني اعالم کرد اطالعاتش از سوي هکرهاي روس هک شده و اسنادي مربوط به معافيت پزشکي دووميدانيکاران افشا شده است.

دراينبيانيهآمدهاست:در12 فوريهمتوجهاسترسهايغيرقانوني به سايت شديم. متوجه شديم هکرها قصد دارند به اين اطالعات دست پيدا کنند و از اين اطالعات استفاده کنند. گروه هکرهاي روس پيش از اين نيز سايت آژانس جهاني ضددوپينگ را هک کرده بودند.

سباس//تينکو،رييس دربارهايناتفاق گفت:اولويتما اين است که از اطالعات ورزشکاراني که مدارک مهم و برنامه خود را در اختيار ما قرار دادند، حفاظت کنيم. از آنها عذرخواهي ميکنيم و متعهد ميشويم هر کاري ميتوانيم انجام دهيم. ستارهچلسيباپيشنهادرئالمادريدوسوسهنميشود س//تاره بلژيکي آبيها ميگويد که باوجود پيشنهاد 100 ميليون پوندي کهکشانيها، فصل آينده در تيمش خواهد ماند. هفته گذشته گمانهزنيها حول آينده ادن آزار تشديد شده بود، تا جايي که از عالقه زينالدين زيدان به اين بازيکن و حتي آمادگي رئال مادريد به پرداخت 100 ميليون پوند براي جذب او، صحبت شده بود. اما وقتي خبرنگار بلژيکي از او پرسيد که آيا همچنان براي فصل بعد در ليگ برتر ميماند يا نه، جوابي داد که هواداران چلسي را خوشحال خواهد کرد!

وي بعد از شکست دو بر يک تيمش مقابل کريستال پاالس گفت: چيزي براي گفتن ندارم. من بازي به بازي جلو ميروم. سعي ميکنم به بهترين شکل ممکن بازي کنم، همين. وقتي خبرنگار از آزار پرسيد که آيا آرزوي رفتن به اسپانيا را داري، در پاسخ گفت: چرا ميخواهي مرا به حاش//يه ببري، نه، اينجا خيلي راحتم. کارهايي دارم که بايد امسال تمامش کنم. من تا سال 2020 قرارداد دارم. پس همين است که ميبيني، در حال حاضر اينجا هستم.

مليپوش 26 س//اله بلژيکي امسال عملکرد درخشاني در ترکيب آبيها داشته و تا به حال پنج پاس گل و 11 گل داشته در ليگ برتر به ثمر رسانده است.

مذاک/ره فانخال براي مديريت فدراس/يون يا مربيگري هلند

س//رمربي سابق منچستريونايتد احتمال دارد يکبار ديگر سکان هدايت اللههاي نارنجي را برعهده گيرد يا در فدراسيون فوتبال هلند مدير ش//ود. روزنامه دتلگراف ديروز گزارش ک//رد لويي فانخال در حال مذاکره است تا مسووليتي جديد در فدراسيون فوتبال کشورش بگيرد.

مطابق اين گزارش مربي س//ابق شياطين سرخ براي احراز پست کميته فني اين سازمان مورد نظر است. اما احتمال دارد در صورت نياز حتي سمت سرمربيگري تيم ملي بزرگساالن هلند را نيز برعهده گيرد. وي در سالهاي 2000 تا 2002 و نيز 2012 تا 2014 سکان هدايت تيم کشورش معروف به اللههاي نارنجي را برعهده داشته است. –

ج عمودي: -1 جان س//پردن از غمي س//خت- کتابي از گيدوموپاس//ان نويسندهفرانسوي -2 مجرا مصنوعي براي عبور جريان زيرزميني آب- ش//يوه گفتن-قارهزردها -3 کاري که به س//ود ديگ//ران انجام ميگيرد- توبهکنندهناخوشاحوال 4-خريدوفروش-جاندارذرهبينيتکسلولي-حرفاثباتجنس مدال قهرمان 5-مادهبيزايش-توافقواتحاد-خطکشمهندسي -6 جانور درنده صفت- پوس//يده و متالشي- در نيمههاي يکامتداد -7 بخشش- داراي فاصله کم بودن- نام اختصاري سازمان پيمانآتالنتيکشمالي -8 مقام باالتر- زنگ شتر کاروان- دارنده و صاحب اختيار 9-جانوريشبيهبهگرگ-داستانها-رداييبلند -10 رشتهاي در ورزش ووشو- آلياي از مس، روي و نيكلپذيرفتهنيست 11-رديفبافتني-نخپيچچرخخياطي-گروهويژهانجامکار 21-نيستيونابودي-کلمهشگفتي-والدهگرامي-پراکنده وپريشان -13 تنظيم قطعات يک دس//تگاه- نشانه غم و شادي- بوي خوش 41-درودگر-علموخرد-دانش ديپلماسي -15 تمثيل//ي در معن//ي انتظ//ار کش//يدن و آم//اده اقدام شدن- نمناک جوابجدولشماره948 ب م ا ت م ا م ح ج ت ک ر د ن – ر و د د ز ن س و ز ت ن ه ا ج ر ي ب س ا ک ت ل ب ا ل ب د ط ب ل م و س ي م ه ن ي ا غ م د ع ي ن ن گ ي ن ز و و ر ج ن ا د م ا ر ب ا ب ر ل ع ل و ا ب س ت ه ق ا ر ي ب و د ن ا ر و ت ه ي ه ج ه ر م ر د ي ا ب ي د ي گ ه ک و م و ر ن س ا ج ن ر ا خ ر ا ي ت ر ا س ت ر ا ن و ا ر ش ي ر م ر ا م ن ت ا ب ا ن ن و ي د ب و ا ب ا ن ج م ق ش ن گ ب د ي ه ه ب ا د د ر س ر د ا ش ت ن و ا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.