صادقيان: نگذاريد رامين به سرنوشت من دچار شود

Jahan e-Sanat - - News -

مهاجم تيم ماشينسازي ميگويد تاکنون به بازگشت به پرسپوليس فکر نکرده اما اينکه هواداران اين مساله را ميخواهند، دلخوشش ميکند. او در عين حال نگران رامين رضاييان است.

در روزهايي که پرسپوليس در آستانه قهرماني در ليگ برتر است، صادقيان افسوس روزهاييراميخوردکهازدستداده.خودشميگويدبهبازگشتفکرنکردهامامشخص اس//ت دلش به اين امر راضي اس//ت. او آنقدر از روزهاي گذشته ناراحت است که آرزو ميکند برانکو، رضاييان را ببخشد و اجازه ندهد او به سرنوشت خودش دچار شود. در ادامه بخشي از گفت و گوي ورزش سه را با پيام صادقيان ميخوانيد. هواداراندرصفحهبرانکوميخواهندکهبرگردم از روزهايي که در پرسپوليس بازي ميکردم، چند سال گذشته اما هنوز که هنوز است، هواداران به من لطف دارند. خوشحالم که ميبينم هواداران پرسپوليس هنوز مرا دوست دارند و زمان نقلوانتقاالت که ميشود، به صفحه شخصي آقاي برانکو، آقاي کريم باقري يا آقاي هدايتي ميروند و خواهش ميکنند که برگردم. اين واقعا مرا به آينده دلخوش ميکند. البته هرگز به بازگش//ت فکر نکردم و نميدانم در آينده چه اتفاقاتي رخ ميدهد. رضاييانرادرکميکنم اتفاقي که براي رامين رضاييان رخ داده، کامال مثل ماجراي من است. من با بچههاي پرسپوليسرفيقهستمودرجريانجزيياتماجرايرضاييانهستم.واقعيتايناست که پرسپوليس بزرگ است و از اين تيم بزرگتر نداريم اما به هر حال آقاي برانکو، سرمربي تيم است و بايد به تصميماتش احترام بگذاريم. با اين وجود فکر ميکنم رامين تا همين جا هم تنبيه شده است. او براي پرسپوليس کم زحمت نکشيده و درکش ميکنم. اجازهندهندرامينبهسرنوشتمندچارشود شرايطمنورامينمثلهماست.پرسپوليس59درصدامسالقهرماناستورامين هم دوست دارد با اين تيم جام بگيرد. او در يکي دو سال گذشته هرچه وظيفهاش بوده انجام داده و از آقاي برانکو خواهش ميکنم بزرگي کند و رضاييان را ببخشد. برانکو اجازه ندهد رامين به سرنوشت من دچار شود. من هم ميتوانستم تنبيه شوم و برگردم اما اخراجم کردند. رامين واقعا گناه دارد و فکر ميکنم بايد بزرگان باشگاه اين مشکل را حل کنند چون حيف است رامين از پرسپوليس برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.