جنسيتييامليتي

Jahan e-Sanat - - News - تلكس رويداد

رضا فراهانی- س//ال 95 ب//ا همه خوبيها و بديهايش به پايان رس//يد و بدترينهايي که در آن س//ال رقم خورد، از دس//ت دادن برخي چهرههاي مطرح از جمله بعضي ورزش//کاران و پيشکسوتان ورزشي و رسانههاي ورزشي بود که اين اميد را داشتيم که در سال جديد شاهد چنين رخدادهاي ناگواري نباشيم اما با کمال تاسف دست گلچين روزگار در همان روزهاي ابتدايي سال جديد يکي از همکاران خوب عرصه مطبوعات ورزشي را از ما گرفت و همه اصحابرسانه را در غم عباس عبدالملکي فرو برد. به هر حال اميدواريم اين اتفاق ناميمون آخرين مورد در سال 96 باشد اما مساله ديگري که به واقع جاي بحث و بررسي بسياري دارد، موضوعي است که در ايام عيد نوروز مشاهده شد اما به واسطه تعطيلي مطبوعات خيلي به آن پرداخته نشد.

خوشبختانه تيم ملي فوتبال کشورمان توانست با يک پيروزي بسيار خوب و قابل تحسين مقابل تيم ملي چين راهش را براي رسيدن به جام جهاني 2018 روسيه هموار کند اما در حاشيه اين ديدار شاهد بوديم که بانوان چيني به راحتي توانستند براي تماشا و تشويق تيم ملي کشورشان به ورزش//گاه آزادي راه پيدا کنند و به نوعي داغ دل بانوان فوتبالدوست کشورمان را تازه کنند. سوال اينجاست که اگر حضور بانوان در ورزشگاهها از لحاظ شرعي يا عرفي ايراد دارد پس چرا براي چشمباداميها اين مشکالت وجود ندارد؟ شايد بحثهايي از جمله عدم اخذ ميزباني براي رقابتها در کشور عزيزمان و همچنين مسايل ديپلماتيک ورزشي اين اجبار را به وجود آورده باشد که بانوان تماشاگر چيني را به ورزشگاه راه دادند اما همان طور که حجاب را براي آنها الزامي کرديم ميتوانيم خيلي چيزهاي ديگر را نيز لحاظ کنيم ولي به هر روي بايد اين مساله تلنگري به مسووالن ورزشي کشور باشد که چرا هميشه بايد مرغ همسايه غاز باشد؟!

آيا با کمي فرهنگسازي ميان مردم و از سوي ديگر رايزني با مسووالن عاليرتبه کش//ور و حتي مراجع عاليقدر، نميتوان اتفاقات خوشايندي همچون برگزاري رقابتهاي ورزش//ي در مناسبتهاي مذهبي که خود ميتواند از حيث فرهنگي موثر واقع شود را رقم زد؟ به عينه شاهد چنين موضوعي در ش//ب تاسوعاي حسيني)ع( بوديم که نشانگر آن است که نبايد به همه موضوعات بدبين بود و اکنون وقت آن رس//يده که عينک بدبيني را برداشت و به جاي آن فرهنگسازي کرد چراکه به طور يقين مردان و زنان ايراني با چندين هزار سال تمدن و سابقه فرهنگي چيزي کمتر از چشمباداميها ندارند و اين مساله تنها نيازمند کمي همت، عزم و اراده ملي است. سرمربيکرهجنوبيابقاشد سقوطعابدينيدررنکينگفدراسيونجهانيشمشيربازي مالزيميزبانمسابقاتفوتبالپنجنفرهقهرمانيآسيا نورافکنازحضوردرتمريناتاستقاللمنعشد تساويآرسنالومنچسترسيتيدرهفتهسيامليگبرتر رانيريسرمربيتيممليفوتبالتايلندميشود

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.