گريبان خودتان را ميگيرد

Jahan e-Sanat - - News -

باش//گاه پرسپوليس با تاکيد بر زير سوال رفتن بازيهاي بدون تماشاگر و تبعيضهاي مکرر در تصميمگيريها خواهان برچيده ش//دن اين رويه توسط فدراسيون فوتبال شد. اين باشگاه در تقابل با آنچه تبعيض و بيساماني ناميده، بيانيهاي صادر کرده است. در اين بيانيه آمده است:

بازي با صنعت نفت آبادان از آنجا که اتحاد جامعه فوتبال در تقبيح بازيهاي بدون تماشاگر نتيجهبخش شد، خوشايند بود و همانطور که پيش از اين اعالم کرديم بدون آنکه روي س//خن ما به تيم رقيب و فوتبالدوستان آباداني باشد، اعتراض جدي ما نسبت به عملکرد فدراسيون فوتبال و بخش انضباطي آن بود که هنوز به قوت خود باقي است چراکه بيدليل و غيرمسووالنه حق پرسپوليس و 40 ميليون هوادار آن پايمال شد.

فدراسيون فوتبال ايران از کميته داوران تا کميته انضباطي و استيناف به عملکرد خود در سالهاي اخير بنگرند و بگويند عدالت برقرار بوده و تبعيضي در کار نبوده است! جالب است که رييس کميته استيناف در تلويزيون حاضر ميشود و بازي فوتبال بدون تماشاگر را زير سوال ميبرد اما همين سال قبل وقتي پرسپوليس در شرايط مشابهي بود اصال شاهد چنين رويکردي نبوديم ولي در مورد تيمهاي ديگر شرايط متفاوت است.

آيا با چنين اقداماتي قرار است به ما پيامي داده شود، مثال اين پيام که در اين فوتبال هر کاري ميتوانند انجام دهند و هيچ کس هم نيست که بخواهد جلوي آنها را بگيرد يا اينکه اين همه مورد همگي اتفاقي بودهاند!؟

همين سال قبل به کرات بر اشتباهات داوري و جابهجايي امتيازات ناشي از آن به ضرر پرسپوليس تاکيد شد، اما در جبران آن چه اقدامي صورت گرفت، آيا غير از اين بود که فوتبال ايران از شناسايي قهرمان واقعي ليگ و پرسپوليس هم از حق خود براي کس//ب جام قهرماني محروم ماند، چرا بعد از اين تجربه بار ديگر در همين فصل شاهد بوديم مجموع اشتباهات داوري به ضرر ما رقم خورد. چرا منوال اشتباهات داوري در تمام اين سالها چنين بود، آيا عقل سليم اتفاقي بودن همه اين موارد را ميپذيرد، آيا ما هم اين رويه را در پيش بگيريم که رفتارهاي غلطي را در جهت منافع خود انجام دهيم و بعد همهچيز را با يک عذرخواهي فرماليته و خصوصي حل کنيم.

آنچه در سالهاي اخير روي داد و هر آن بر شدتش افزوده ميشود، در حال تبديل شدن به عادتي ناصواب است. تبديل شدن رفتارهاي نادرست به يک رويه قابل پذيرش بهايي سنگين براي فوتبال ايران خواهد داشت و روزي گريبان بانيان آن و تمام فوتبال را خواهد گرفت و ديگر پرسپوليس تنها قرباني نخواهد بود. از اين رو ضروري است اقدامي عاجل از سوي رياست فدراسيون صورت گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.