سنت حسنه نامهنگاري

Jahan e-Sanat - - News -

هومن - اينکه در فوتبال ما رسم شده هم مديرعامل تراکتورسازي گله کند که چرا نميگذارند ما قهرمان شويم، هم مديرعامل پرسپوليس گله کند که ما قهرمان نميشويم و نميخواهند ما قهرمان شويم، هم سرمربي استقالل گله کند که نکند اخراج من عمدي بوده احتماال از کرامات برجام است چون مگر ميشود همزمان هر سه تيم باالي جدولي راه به راه يک وصلهاي بچسبانند به فدراسيون؟ تازه شانس آورديم که االن سپاهان و ذوبآهن در کورس سه تيم باالي جدول نيستند وگرنه تاج را به جرم همشهريگري االن استيضاح هم فرموده بودند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.