ادامه رسوايي اخالقي در فوتبال انگليس

Jahan e-Sanat - - News - ورزش ناپاک

نشريه گاردين در گزارش مفصلي به بررسي ابعاد جديدي از رسوايي اخالقي فوتبال پايه انگليس پرداخته که نشان از عميقتر بودن اين فاجعه نسبت به آنچه تصور شده است دارد.

پس از آنکه افشاگريهاي جديد در مورد فساد اخالقي فوتبال جزيره شنيده شده است، از جمله اخبار عجيبي در مورد همکاري نکردن تعدادي از مسووالن رده باالي اتحاديه فوتبال انگليس، به نظر ميرسد اين رسوايي برخالف آنچه اعالم شده بود، تنها مربوط به گذشتههاي دور نبوده و در سالهاي اخير نيز ادامه داشته است.

پيش از اين، معموال از اين رس//وايي به عنوان مسالهاي مربوط به گذشته ياد شده بود. به خصوص پس از گزارشي که در اوايل دسامبر منتشر شد که در آن گفته شده اين اتفاقات تقريبا از حوالي سال 2005 ريشهکن شده است. با اين حال حاال به نظر ميرسد اين اعداد خيلي دقيق نيستند. گزارش نشريه گاردين نشان ميدهد 46 مورد از حوادث گزارش شده از نوامبر گذشته، مربوط به بازه زماني 2005 تا 2016 بوده است. ضمناينکهگزارشپليسبيانگرآناستکهحدود32 درصدازتمامگزارشهايارسال شده از سو استفادههاي جنسي صورت گرفته مربوط به چهار سطح اول فوتبال جزيره بوده است و اين اعداد نشانگر آن خواهد بود که فرضيه اينکه اين رسواييها مربوط به دهه 70 و 80 ميالدي است، خيلي دقيق نيست. طبق اين گزارش، 187 مورد از اين پروندهها مربوط به بازيکناني با تاريخ تولد پس از سال 1996 بوده و 23 مورد نيز پس از سال 2011 اتفاق افتاده است.

درحال حاضر تنها چيزي که به حتم ميتوان گفت آن است که تصور آنکه اين رسوايي صرفا مربوط به گذشته بوده يک تصور سادهانگارانه بوده است که سواالت زيادي را پيش روي مقامات اتحاديه فوتبال جزيره قرار ميدهد. به خصوص وقتي اين مساله را نيز لحاظ کنيمکهايناتحاديهدرسال3002،تماميبودجهحمايتيخودبرايحفاظتازکودکان توسط پليس را قطع کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.