بهار آمد، آبادي رفت!

Jahan e-Sanat - - News -

اقامتگاههاي بومگ//ردي که اخيرا مورد اس//تقبال گردش//گران داخل//ي و خارجي قرار گرفتهاند، در بس//ياري از ش//هرها جزو اقامتگاهه//اي باکيفي//ت ام//ا ارزانقيمت هس//تند. البت//ه ارزان ب//ودن تنه//ا دليل اس//تقبال گردش//گران نيس//ت. شايد يکي ديگ//ر از اين دالي//ل ويژگيه//اي بومي و محلي اين اقامتگاههاس//ت، ويژگي که آن را از ديگ//ر محله//اي اقامتي مانند هتل و مهمانسرا که در همه جا شبيه به هم هستند، متمايز ميکند و باعث ش//ده گردش//گران بس//ياري اقامتگاههاي بومگردي را به رفتن به هتلهاي گرانقيمت ترجيح دهند و آنها را ب//راي اقام//ت خود در س//فرهاي داخلي انتخاب کنند. اقامتگاهبومگرديکجاست اقامتگاهه//اي بومگ//ردي ک//ه عمدتا در خانههاي قديمي بازس//ازي شده بنا شدهاند، محلهاي اقامتي بومي هس//تند که برخالف هتلها که ويژگيهاي يکساني دارند، هرکدام داراي ويژگي خاص منطقهايشان هستند.

محص//والت، خدم//ات و فعاليتهاي اين اقامتگاهها منطبق با س//اختار بومي ش//هر و روستايي که در آن قرار گرفتهاند است و عموما در محيطهاي طبيعي، س//ازگار با معماري و سيماي طبيعي منطقه بنا ميشوند.

اي//ن اقامتگاهها با رعايت باالترين س//طح ضوابطزيستمحيطياحداثشدهاندوبستري براي تعامل با جامعه محلي و تجربه متفاوت محيط را براي گردش//گران فراهم ميکنند. يک//ي ديگر از مهمترين فواي//د اقامتگاههاي بومگردي ايجاد اش//تغال براي ساکنان بومي منطقه و کس//ب درآمد براي آنان است. اين رونق و شکوفايي باعث ميشود مردم منطقه به حفظ محيطزيست، آداب و رسوم و آنچه براي گردشگران جذاب است، ترغيب شوند. اقامتگاههايبومگرديدرايران خانههاي بومگردي از جمله اقامتگاههاي بومي در حال توس//عه هس//تند که هر روز ب//ه تعداد مخاطبان اي//ن اقامتگاهها افزوده ميشود. شايد بتوان از اصفهان به عنوان يکي از نخستين شهرهايي نام برد که بومگردي در آن رونق گرفت. به خصوص در کاش//ان که خانههاي تاريخي زيادي دارد و صاحبان آنها با مرمت اي//ن خانهها اقدام به پذيرش مهمان ميکنند.

خانه نقلي يکي از کوچکترين خانههاي بومگردي است که در شهر کاشان واقع شده و ميزبان گردشگران خارجي زيادي است. در روس//تاي گرمه هم مازيار آل داوود يکي از پايهگذاران بومگردي است و هنوز هم تنها گردش//گران خارجي را ميزباني ميکند. در روستاي فرحزاد استان اصفهان هم اگرچه خانههاي زيادي به اقامتگاه تبديل شدهاند ام//ا هنوز اقامتگاه بارانداز قدمت بيش//تري در پذيراي//ي از مهمان//ان داخلي و خارجي دارد و از مهمان//ان خود ب//ا غذاهاي محلي پذيرايي ميکند.

در ش//هر کاش//ان هم خانههاي تاريخي زيادي با کيفي//ت و قيمتهاي متفاوت به اقامتگاه سنتي تبديل شدهاند. يزد هم يکي ديگر از ش//هرهايي اس//ت که اقامتگاههاي بومگردي در آن با اس//تقبال زيادي مواجه ش//ده اس//ت و به گفت//ه مدي//رکل ميراث فرهنگي اين اس//تان، ب//راي جبران کمبود هتلها درحال توس//عه اين نوع اقامتگاهها هستند. اين اقامتگاههاي بومگردي زير نظر سازمان ميراث فرهنگي بوده و اماکن نيز بر آنها نظارت دارد، با اين وجود در اين خانهها ميتوان با غذاهاي محلي پذيرايي شد و در يک خانه با قدمت تاريخي ش//ب را گذراند. در بسياري از اوقات در اين اقامتگاهها آداب و رسوم محلي نيز اجرا ميشود؛ مانند مراسم شب يلدا يا نوروز. به همين دليل در اين ايام معموال اقامتگاههاي بومي پر از مسافر است. در اين خانهها اگرچه مسافران کنار يکديگر غذا ميخورند اما هر يک اتاق مجزا دارند آن ه//م با کيفيتهاي متفاوت. به عنوان مثال ممکن است در يک اقامتگاه هر اتاق داراي تخت باشد اما در اقامتگاه ديگر مسافران شب را زير کرسي صبح کنند.

در ي//ک اقامت//گاه ديگ//ر مس//افران در اتاقهايي ب//ا تزئين//ات قديميحضور پيدا کنند و در اقامتگاه ديگر اتاق فاقد تزئينات باش//د، با اي//ن وجود همه آنه//ا تجربههاي دلچس//بي را از يک زندگي سنتي خواهند داش//ت، به خصوص اگر مالکان اين خانهها به معرفي س//بک زندگي مردم آن محل و روستا نيز اهميت داده و اين سبک زندگي را ب//ه مس//افران خود ياد دهن//د. با اجراي آداب و رس//وم، پوشيدن لباس محلي، ارائه غذاي محلي يا در اختيار قرار دادن وسايل زندگي قديمي. مانند خانه برزک در روستاي برزک که خانه تاريخي 500 س//اله است و مس//افران در کنار هم غذا و سر يک سفره غذا ميخورند و شب را با حافظ خواني صبح ميکنند و صبح در مزرعه و باغات روس//تا قدم ميزنند يا کلبه آقامير که به پاسارگاد نيز نزديک است و يک خانه چند صد ساله تاريخي به اقامتگاه تبديل شده و در کنارش صنايع دستي مردم شهرستان پاسارگاد نيز عرضه ميشود.

خانهه//اي بومگردي به تازگ//ي در حال تش//کيل يک انجمن يا جامعه هس//تند، به همين منظور افراد قديميتر به حوزه موسسان بومگردي ورود و هيات موس//س را راهاندازي کردهاند تا بتوانند يک انجمن تشکيل دهند و پيگير مسايل مربوط به خودشان باشند. سالم سال تازه مبارک در اين سالها خيلي از ماه خيلي چيزها را از دست داديم و خيلي چيزها را هم از ما گرفتند. مثال آب و هوا را از ما گرفتند و ما جانمان را از دست داديم!

نيازي به مثالهاي بيش//تر نيست. شما خودتان بهتر از من ميدانيد که چه چيزهايي را از دست دادهايم اما يکي از ضررهاي اهالي سياست به ما و به فرهنگ ما، استفاده ابزاري از هر چيزي براي رسيدن به هدف است که اين هدف معموال اختالس است. به عبارتي يک شيوه ماکياوليطور!

زماني وقتي اسم بهار ميآمد چنان تصاوير زيبايي از سبزي و شکوفه و باران و گل و خرمي در ذهن آدم نقش ميبست که لطاف//ت آن را در مغزت حس ميکردي اما از س//ال 84 به بعد وقتي ميگويند بهار، آدم ياد احمدينژاد و رحيم مشايي و سعيد مرتضوي ميافتد. واقعا چرا؟ آخر به تصور ما از بهار چه کار داريد؟ هيچ تپه گلکاري ش//دهاي باقي نمانده فقط مانده بود تصور ما از بهار؟!

خدا شاهد است اسم بهار ميآيد، ياد لبخند مليح احمدينژاد ميافتم و دلم ميخواهد زمان در اسفند بايستد!

جديدا يک گل سرسبد هم به اين بوستان اضافه شده. نوگل تازهش//کفته باغ انتخابات جناب بقايي خدمتگزار. از االن وقتي ميگويند بهار، بايد ياد ايشان هم بيفتيم.

نميخواستم اولين مطلب را اينجوري شروع کنم ولي کردم. درسته خيلي عصبي بود ولي عوضش به بهار ربط داشت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.