اعالم برنامههاي جدید تاالرهاي تئاتر شهر

Jahan e-Sanat - - News -

قيمتاقامتچقدراست معموال نرخ اقامت در اين خانهها بستگي به نوع خدمات ارائه شده دارد و گاهي از 30 هزار تا 200 هزار تومان متفاوت است با اين وجود تعيين نرخ اين واحدهاي اقامتي طبق عرضه و تقاضا و البته نظارت سازمان ميراث فرهنگي انجام ميشود. گاهي در يک روستا تقاضا براي حضور در يک خانه بومي زياد و در روس//تاي ديگر به دليل ناشناخته بودن کم است، مالک نيز تصميم ميگيرد چه زماني قيمت را پايين و چه زماني باال ببرد.

خانههاي بومگردي براي تاسيس قوانيني دارند که بايد هميش//ه پايبند به آنها باش//ند بنابراين نميتوان هر اقامتگاه سنتي را اقامتگاه بومي دانست مانند برخي از هتلهاي سنتي که س//عي دارند ن//ام اقامتگاه بومي را بر خود بگذارند.

ب//ا وجود اينکه چند س//الي از افتتاح اين خانهها در شهرهاي مختلف ميگذرد اما هنوز همه آنها يک سايتي براي معرفي ندارند مگر اينکه هر يک از صاحبان خانهها براي تبليغ کار خود، خانهشان را در سايتي معرفي کرده باشند وگرنه هنوز سيستم رزرواسيون يا معرفي جامع براي آنها وجود ندارد

همزمانباآغازسالنو،برنامههايجديدتاالرهاياصلي،چهارسو، سايه،قشقايي،پالتواجراوکافهتريايمجموعهتئاترشهراعالمشد. به گزارش روابط عمومي مجموعه تئاترشهر، همزمان با آغاز سال نو، تاالرهايمختلفمجموعهتئاترشهربهتناوبتاريخهايتعيينشده ميزبان شش اثر نمايش//ي جديد خواهند بود.در تاالر اصلي از روز پنجشنبه71 فروردينماهنمايش»هملت«بهنويسندگيشهرام احمدزاده )برداش//تي آزاد از نمايش//نامه هملت اثر جاودانه ويليام شکسپير(، کارگرداني آرش دادگر و بازي مهران امامبخش، حسام منظور، بهروز کاظمي، عمار عاشوري، عليرضا آرا، امين طباطبايي، شبنم فرشادجو، پانتهآ پناهيها، مونا فرجاد، امير رجبي، اسمعيل صالحي،رسولمکوندي،ناميراحفيظي،رضاکشميرساعت03:91 بامدتزمان011 دقيقهوقيمتبليت52 و03 هزارتومانروي صحنه ميرود.»بوف کور« عنوان نمايش ديگري براساس رمان بوف کور صادق هدايت و کارگرداني ناصر حسينيمهر است که از امروز ساعت02 وقيمت52 هزارتوماندرتاالرچهارسوبهصحنهخواهد رفت.در اين اثر نمايشي بابک قهرماني، مژگان خالقي، نيرهسادات ميرزايي، ش//اهو رستمي، عزالدين توفيق، ميثم دامنزه، مهشيد کاظمي، وحيد فريدي، رضا ش//هرآ، اس//ماعيل خزايي و مرتضي مظلومي به عنوان بازيگر حضور دارند.نمايش »مرگ آسيد کاظم« با نگاهي به نمايشنامه »آسيد کاظم« زندهياد محمود استاد محمد همازامروزساعت02،مدتزمان07 دقيقهوقيمتبليت02 هزار تومان به کارگرداني محمدمحقق منتظري در تاالر سايه به صحنه ميرود.درتاالرقشقايينيزبعدازبهپايانرسيدننمايش»شلتر«به کارگردانيامينميريکهروزجمعه81 فروردينماهبهاجرايخود پايانميدهد،نمايش»بيپدر«بهنويسندگيوکارگردانيسيدمحمد مساواتازروزچهارشنبه32 فروردينماهرويصحنهميرود.دراين اثرنمايشيکهازتاريخيادشدهساعت 20 وقيمتبليت52 هزار تومان ميزبان عالقهمندان تئاتر خواهد بود، حسين منفرد، ابراهيم نائيج،عليحسينزاده،ميالدآريافر،عليرضاگلدهيوکوروششاهونه به عنوان بازيگر حضور دارند.نمايش »برلين محمد يعقوبي« نوشته محمديعقوبيوبهارکاتوزي،طراحيوکارگردانيآريانرضاييوبازي رويادعوتيومحمدهاديعطايينيزازديروزساعت03:81 بامدت زمان06 دقيقهوقيمتبليت51 هزارتوماندرپالتواجرابهصحنه رفت.کافهترياي تاالر اصلي مجموعه تئاتر شهر نيز از روز پنجشنبه 17 فروردينماهپذيرايعالقهمندانتئاتربانمايش»کافهپولشري« نوشته آلن وتز و کارگرداني و بازي الهام پاوهنژاد خواهد بود. اين اثر نمايشيازتاريخيادشدهساعت81 بامدتزمان54 دقيقهوقيمت بليت02 هزارتوماناجراخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.