گردهمایي یکصد روزنامهنگار جهان در سئول

Jahan e-Sanat - - News -

همايش روزنامهنگاران جهان در سال ،2017 صبح ديروز با حضور001 روزنامهنگاردرمرکزرسانههايکرهجنوبيدرسئول گشايش يافت و تا هشتم آوريل 19) فروردينماه( ادامه دارد.

در همايش روزنامهنگاران جهان در سال ‪World) 2017‬ ‪100 ،(Journalists Conference2017‬ روزنامهنگار از 60 کشورشرکتکردهاندکهپونهندايي)سردبيرمجلهادبيشوکران( از کشور ما در اين همايش حضور دارد.

در ابتداي اين همايش جونگ کيو سانگ ضمن خوشامدگويي به روزنامهنگاران گفت: ما امسال پنجاه و سومين سالگرد تاسيس س//ازمان روزنامهنگاران کره را جش//ن ميگيريم. اين سازمان طوالنيترين تاريخچه را در ميان نهادهاي صنف مطبوعات در کرهدارد.درواقعبا01 هزارعضواز181 رسانه،بزرگترينحوزه عمليات گروه روزنامهنگاران در کره محسوب ميشود.

در اين کنفرانس 100 روزنامهنگار از 60 کشور جهان حضور دارند. با آنکه ما از نظر رنگ و نژاد و باور تفاوت داريم اما همگي براي بيان حقيقت به منظور ترويج صلح و آزادي با ذهني بيطرف و قلبي گرم ميکوشيم.

در ادامه س//ونگ س//و کوئن معاون فرهنگ، گردشگري و ورزش کره اظهار کرد: جمهوري کره تنها کش//ور تقسيم شده در جهان است و همچنان در وضعيت نظامي قرار دارد بنابراين فکر ميکنم مهم است که کنفرانسي در اين کشور با موضوع نقش روزنامهنگاران جهان در برقراري صلح برگزار شود. در 10 سال گذشته کرهشمالي با انجام پنج آزمايش هستهاي تنش را در منطقه افزايش داده و روند صلح را به خطر انداخته اس//ت. امي//دوارم اين همايش فرصتي براي تفکر درباره حل بحران و برقراري صلح پايدار در شبه جزيره کره باشد.

آن چون//گ ل//ي، معاون وزي//ر خارجه کره نيز با اش//اره به اينکه س//ازمان روزنامهنگاران کره همواره براي حفظ سالمت روزنامهنگاري و تثبيت دموکراسي در کره کوشيده است، گفت: با اينکه در فصل شکوفايي گلها گرد هم آمدهايم اما انگار بهار نيس//ت. ابرهاي نگراني از سالح هستهاي در اين منطقه سايه انداخته است. متاسفانه کرهش//مالي در حال توسعه روزافزون س//الح هس//تهاي اس//ت. هيچ ملتي با وجود واهمه از حمله هستهاي نميتواند در صلح زندگي کند و اين واهمه براي کشور پرجمعيتي مثل کره قابل بيان نيست. دستيابي کرهشمالي به موشکهاي بالستيک در حال افزايش است و اين براي کل دنيا هراسانگيز است بنابراين موضوع کرهشمالي فقط اين منطقه را تهديدنميکند.

او ادامه داد: کرهشمالي فقط طي يک سال گذشته دو آزمايش هستهاي انجام داده است و با هر آزمايشي، کرهشمالي به دستيابي به س//الح کشتار جمعي نزديک ميشود. در سالهاي گذشته گفتوگو به خاطر گفتوگو ما را به جايي نرساند. گفتوگو بايد خردمندانه و بر اساس خلع سالح هستهاي باشد. به هر حال از زمان به قدرت رسيدن رهبر جوان تا به حال، کرهشمالي حاضر به گفتوگو درباره س//الح هستهاي نشده است. بايد تحريمها آنقدر قوي باش//د تا کرهشمالي وادار به عقبنشيني شود. بايد توجه داش//ته باشيم که ما در نقطه حساس هستيم و آنها در حال دستيابي به س//الح هستهاي هستند. بنابراين از مجامع بينالمللي ميخواهيم در اين باره کره جنوبي را حمايت کنند وگرنه دير ميشود.

اين همايش از سوي سازمان روزنامهنگاران کرهجنوبي و با حمايت وزارت فرهنگ، گردشگري و ورزش، وزارت خارجه، نهاد رسانهها، نهاد فرهنگ و هواپيمايي کره برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.