حراج پرتره 12 ميليون دالري »مائو« در چين

Jahan e-Sanat - - News -

پرترهاي که اندي وارهول، هنرمند مطرح آمريکايي از چهره مائو کش//يده بود، به قيمت 12 ميليون دالر در هنگکنگ به فروش رسيد.

تلهسرتيوينوشت:اثرچاپيکهانديوارهولدرسال3791 از چهره مائو خلق کرد، در حراجي هنگکنگ ساتبي به قيمت 12 ميليون و 600 هزار دالر از آن خريداري ناشناس شد.

اين نخستينبار بود که پرترهاي از بنيانگذار حزب کمونيست چين از مجموعه آثار وارهول در اين کش//ور به حراج گذاشته ميشد. مقامات چيني پيش از اين از نمايش اين آثار هنري در اين کشور جلوگيري ميکردند.پيشبيني ميشد اين پرتره به قيمت 15 ميليون دالر به فروش برسد، اما سرانجام يک مجموعهدار چيني آن را به قيمتي کمي پايينتر از اين رقم از آن خود کرد. پرتره مائو سه سال پيش در لندن به حراج گذاشته شده بود و از آن زمان تاکنون ارزش آن 20 درصد افزايش يافته است.

رييس بخش آسياي ساتبي فروش کلي اين حراجي را 573 ميليون دالر اعالم کرده و گفته اس//ت که استقبال خريداران آسيايي از آثار غربي روبه افزايش است.

اندي وارهول پروژه خلق مجموعه پرترههاي مائو را از سال 1972 يعني پس از پايان جنگ سرد، سفر ريچارد نيکسون به پکن و عادي شدن روابط دو کشور چين و آمريکا آغاز کرد.

اندي وارهول 1987) - (1928 هنرمند، نويسنده، فيلمساز و نقاش پيشرو آمريکايي در دهه 1960 با پرداختن به فرهنگ مصرفگرايي در کشورش به شهرت رسيد و در نيويورک بهعنوان يکي از چهرههاي شاخص شمرده ميشد. او از بنيانگذاران هنر پاپ دهه 1950 در آمريکا بود. اکنون بزرگترين موزه دنيا که به يک هنرمند اختصاص دارد، در پيتزبورگ پنس//يلوانيا موزه اندي وارهول است. او 22 فوريه 1987 در 58 سالگي به علت اختالالت حين عمل جراحي در نيويورک درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.