حکایت در و دیوار 250 ميليارد توماني

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- »غالمرضا تاجگردون، رييس کميسيون برنامه، بودجه و محاس//بات مجل//س با بيان اينکه حقوقهاي نجومي پديده نامناس//بي بود و برخي نيز از آن سوءاس//تفاده کردند، گفت: يک دستگاه اجرايي که مدعي مبارزه با حقوقهاي نجومي است مازاد بر قانون 250 ميليارد تومان پرداخت کرده است و هر روز در رسانه ملي اظهار ميکند که بايد با حقوقهاي نجومي مبارزه کرد.«

اين هم از آن دس//ت اخبار اميدبخش//ي است که آدم را به مبارزه با فس//اد اميدوار ميکند. خيلي خوشحاليم که يکي از دستگاههاي اجرايي با اينکه 250 ميليارد تومان حقوق اضافه پرداخت کرده، در ع//وض با پرداخت حقوق مازاد در ادارهها و دستگاههايديگرمخالفاست.باالخرهشايددوستانباکارمندان خودشان رودربايستي دارند و سعي ميکنند از طريق گير دادن به دستگاههاي ديگر کاري کنند که کارمندان خودشان هم خجالت بکشندويکدفعهبروند052 ميليارداضافهحقوقرابريزندداخل صندوقهياتدولت!امکانشهمهست.هميشهکهنبايدبرخورد سلبي کرد. گاهي اوقات بايد به در بگويي که ديوار بشنود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.