سرنوشتمسکندردستبانکها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سازمان ناظر حقوق بشر در سوريه كه در لندن مستقر است ديروز از وقوع حمله شيميايي در استان ادلباينكشورخبرداد.بهگفتهاينسازمان،براثراين حمله85 تنازجمله11 كودككشتهشدهاند.

ديدبان حقوق بش//ر س//وريه با اع//الم اينكه بيش از 60 تن نيز زخمي ش//دهاند، گفت كه اين حمله هوايي توس//ط هواپيماهاي دولت سوريه يا جنگندههاي روس//ي در منطقه »خان شيخون« صورت گرفت و بيش//تر كشتهشدگان غيرنظامي بودهاند.به گزارش رويترز منظور خليل، سرپرست سازمان بهداشت ادلب گفت كه در اين حمله 300 نفر زخمي شدهاند كه اكثر كودكان كشته شده زير هشت سال بودهاند.

از طرفي ب//ه گزارش آسوش//يتدپرس، تصاوير منتشرشده از اين منطقه نشان ميدهد كودكان و بزرگساالن پس از اين حمله هوايي دچار مشكالت تنفسيشدهاند.

در عين حال كه مخالفان دولت سوريه از سازمان مللمتحدخواستاربررسيابعاداينحملهشدند،يك منبع نظامي سوريه گفت كه ارتش اين كشور اقدام به حمله شيميايي نكرده و نخواهد كرد.

دمش//ق در شش سالي كه از جنگ داخلي اين كشور ميگذرد، اتهام استفاده از سالح شيميايي را رد كرده است.

در حال//ي كه تحقيقات س//ازمان ملل متحد نش//اندهنده آن است كه نيروهاي دولتي سوريه بين س//الهاي 2014 و ،2015 دستكم سه بار از گاز »كلرين« اس//تفاده كردهاند، رويترز به نقل از خبرگزاري ريانووستي روسيه گزارش داد منابع وزارت دفاع اين كش//ور گفتهاند كه هواپيماهاي نظامي روس//يه ديروز به ادلب حمله نكردهاند در حالي كه ناظر حقوق بشر سوريه اشاره كرد كه پيش از اين، بخشهايي از ادلب از س//وي هواپيماهاي روسي و سوري بمباران شدهاند.

در اي//ن ميان به گزارش خبرگزاري فرانس//ه، رج//ب طيب اردوغان، رييسجمهور تركيه ديروز در تماسي تلفني با والديمير پوتين، همتاي روس خود، حمله به ادلب را محكوم و آن را »غيرانساني« توصيف كرد.

وي هش//دار داد كه چنين حمل//هاي ميتواند مذاكرات صلح سوريه در آستانه، پايتخت قزاقستان را به خطر بيندازد.

يكمنبعدردفتررياستجمهوريتركيهگفتكه رجبطيباردوغاندرمكالمهتلفنيخودباوالديمير پوتين، انگشت اتهام را متوجه كسي نكرده است.

مول//ود چاووشاوغلو، وزير خارجه تركيه هم در سخناني حمله شيميايي به ادلب را »جنايت عليه بشريت«توصيفكرد.

از س//وي ديگر، پاريس ديروز خواستار برگزاري نشست اضطراري شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد حمله ش//يميايي به مناطق تحت تصرف مخالفان مسلح حكومت اسد در شمال غربي سوريه شد.

در اين ميان خبرگزاري فرانس//ه گزارش داد بيمارستاني در خان شيخون در ادلب دو بار هدف حمله هوايي قرار گرفت.بر اساس اين گزارش، پزشكان در اين بيمارستان در حال معالجهكسانيبودندكهبراثرحملهشيميايي زخمي شده بودند.

حمله شیمیایي در استان ادلب 60 كشته برجا گذاشت؛ مذاكرات صلح سوریه در خطر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.