هزینه کاهش آلودگی هوای تهران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

عمومي را ترجيح خواهند داد و اين امر موجب كاهش ترافيك و آلودگي هوا ميشود اما همين كه خيابانها قدري خلوتتر شود، كساني كه سابقا به دليل ترافيك انگيزه تردد نداشتند، اشتياق رفتوآمد پيدا ميكنند. به اين ترتيب پس از مدتي ترافيك تهران به جاي خود بر خواهد گشت. پس چاره چيست؟ چاره آن است كه هزينه ساخت مترو بر مردم تهران تحميل شود. با اين كاردافعهپايتختبهدليلباالرفتنهزينهزندگيبيشتر ميشود. خالصه كالم و آخر اينكه همزمان با گسترش امكانات شهري تهران بايد دافعه آن را هم افزايش داد. ياايندافعهازطريقتحميلهزينهماليممكنميشود يا اينكه با تراكمفروشي موجب ازدحام بيش از حد به شهر تهران ميشويم و در نهايت آلودگي هوا و ترافيك اين دافعه را به وجود خواهد آورد. به نظر شما كدام راه صحيحتراست؟ كاهش آلودگي هوا- حداقل در كوتاهمدت- است. اين امر معادل با افزايش جاذبه تهران است كه روند تشويق مردم به مهاجرت از پايتخت را كند ميكند و بدتر از آن، ميتواند روند مهاجرت به تهران را افزايش دهد. از آنبدتراينكهوقتيبودجهعموميدرتهرانهزينهشود به معني آن است كه در شهرهاي ديگر هزينه نشود و اين يعني جاذبه شهرهاي ديگر افزايش نيابد و اين هم در تعارض با تشويق مردم به مهاجرت از تهران است! بنابراين تخصيص بودجه عمومي به ساخت مترو در تهران و ديگر كالنشهرها در تعارض با مشكل ازدحام بيش از حد جمعيت در اين شهرهاست.

نكتهبدترديگراينكهاگرحملونقلعموميبابودجه دولتيساختهشود،تصوركنيدچهاتفاقيخواهدافتاد؟ عدهايبهاينفكرميافتندكهترددباحملونقلعمومي راحتتر و كمهزينهتر اس//ت و حملونقل با وس//يله كنيم. مقصود اين اس//ت كه افراد به صورت طبيعي زندگيدرشهرهايديگرراترجيحدهند.اينامرممكن نميشودمگراينكهدافعهتهرانوجاذبهشهرهايديگر افزايش يابد. روشن است كه هر تغيير مكاني هزينهاي دارد ولي اگر منافع تغيير به اندازه كافي بيش از هزينه تغيير باشد، افراد به تغيير متمايل خواهند شد. دافعه تهران به طور طبيعي رو به افزايش است و آلودگي هوا و ترافيك موجب شده اين دافعه افزايش يابد ولي جاذبه شهرهاي ديگر به لحاظ اشتغال و امكانات رفاهي هنوز آنقدر قوي نيست كه خروج از تهران را موجب شود. با اين وضعيت ميتوان به يك س//وال پاسخ داد و آن، اينكه آيا تخصيص بودجه دولتي براي اقداماتي مثل تس//ريع ساخت مترو تهران كاري درست است يا نه؟ ساخت مترو با بودجه عمومي كشور به معني گسترش حملونقلعموميدرتهرانوكاهشبارترافيكواحيانا

در ش//رايط عادي همه ميخواهند ديگران براي زندگي به شهرهاي ديگر بروند و آنها در تهران بمانند و به اين ترتيب آنها از وضعيت بهبوديافته منتفع شوند. از آنجا كه همه همين فكر را ميكنند، هيچكس حاضر بهتركتهراننميشودوبهاينترتيبمعضلهمچنان باقيميماند.

بنابراين سوال درست اين است كه چطور ميشود مردم را به س//مت ترك تهران س//وق داد؟ يك پاسخ غيرقابل قبول توسل به زور است يعني به اجبار افراد را از زندگي در تهران منع كنيم و ابزارهاي اجبار و قهرآميز را به كار گيريم يا مهاجرت به تهران را منوط به اخذ مجوز و اعطاي مجوز را به شدت سخت و دشوار كنيم. البته اين يك شيوه از حل مساله است ولي اين شيوه حل مساله با ميثاق جمعي ما در قانون اساسي مبني بر اينكه افراد در تعيين محل اقامت خود آزادي دارند در تعارض است. اگر اين گزينه منتفي باشد، گزينه ديگر اين است كه از ابزارها و انگيزههاي اقتصادي استفاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.