هزینه كاهش آلودگی هوای تهران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علي س/رزعیم- براي همه كساني كه اي//ام عي//د در تهران مان//ده بودند، وضعيت پايتخت واقعا جذاب بود و اتفاقا هموطنان شهرستاني نيز معتقدند وقت مناسب براي بازديد از جاهاي ديدني شهر تهران، ايام عيد است.

ب//ه قول ظريفي ته//ران در ايام عيد مانن//د خارج ش//ده بود! اگ//ر از مطايبه بگذريم، يك واقعيت به چشم ميخورد به اين معنا كه تهران در ايام عيد به ظرفيت اصلي خود برگش//ته بود و تنها در اين ظرفيت است كه به مكاني مناسب براي زندگي تبديل ميشود.

در واقع با س//فر بخش بزرگي از س//اكنان، امكان بازگشت تهران به ظرفيت طبيعي فراهم ش//ده بود. حال س//والي كه پيش ميآيد، اين است كه چطور ميشود در تمام مدت سال جمعيت تهران را به ظرفيت اصلي خود برگرداند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.