جنابآقايحاجپرویزاربابي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مدیرعاملمحترمموسسهاعتبارينور

باكمال تاس//ف و تاثر درگذش//ت پدر گراميتان را به جنابعالي و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهي را براي آن مرحوم و صبر جميل و اجر جزيل را براي بازماندگان مسئلت مينماييم. گروه سرمایهگذاري اكسین دكتر حمید طاهريپور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.