اپراتورهابهتعطیالترفتهبودند!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

باتوجه به وعدههايی كه از سوی مسووالن برای تقويت آنتندهی موباي//ل در ايام نوروز و نظ//ارت ب//ر پوش//شدهی و ارائ//ه خدمات با كيفيت به مش//تركين داده میشد، شاهد كاه//ش آنتنده//ی و در بعضی نق//اط قطع آنتندهی موبايلها در هر سه اپراتور بوديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.