مردم قربانی اصلی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

امیرحسین میراسماعیلی- نمايندگان مردم تهران در ش//ورای شهر، اسفند سال 95 رای به افزايش 14 درصدی مبلغ كرايه تاكسی و اتوبوس و مترو دادند؛ مصوبهای كه از همان زمان تاكنون با مخالفت ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.