واكنش عضو جبهه پايداری به هديه رييس ستاد كل نيروهای مسلح به نمايندگان؛ سرلشکر باقری حرام شرعي مرتکب شده است

Jahan e-Sanat - - News - موضع نماینده

گروه سياسي- خانه ملت در صحن علني خود ش//مارهگذاري وسايل نقليه موتوري داراي آاليندگي و گارانتي خودروهاي داخلي و خارجي را زي//ر ذرهبين خود ق//رار داد. اهالي خانه ملت همچنين جهت تامين نظر شوراي نگهبان موادي از طرح اصالح قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات ش//وراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران را اصالح كردند. صحن علني مجلس ش//اهد گله نماين//ده نزديك به جبهه پايداري از سرلش//كر باقريبودكهچرافرماندهستادكلنيروهايمسلح ادكلن فرانسوي را به نمايندگان هديه داده است و اين ميتواند يك حرام شرعي تلقي شود.

ماموري/تالريجانيبهمجلسودولت براي تحقق شعار سال

در ابتداي جلسه علني ديروز علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي در نطق پيش از دستور خود طي سخناني اظهار داشت: از دولت ميخواهيم برنامه اجرايي خود را در زمينه حمايت از توليد ملي و اش//تغال ب//ه مجلس ارائه كند و چنانچ//ه عالوه بر اين قوانين نيازهاي ديگري از نظر قانونگذاري در جهت حمايت از توليد ملي و اشتغال دارند هر چه سريعتر به صورت اليحه ارائه دهند تا در مجلس بررسي شود.

وي اف//زود: همچنين از آنجا كه قانون برنامه شش//م مسير اصلي كشور را در پنج سال آينده مش//خص كرده اس//ت و محوريت آن قانون نيز تحقق اقتصاد مقاومتي اس//ت هر كميس//يون تخصص//ي در حوزه عمل خود گروهي را جهت پيگي//ري اج//راي قانون برنامه مش//خص كند تا ب//ه موق//ع آييننامهها و دس//تورالعملهاي مربوط//ه توس//ط وزارتخانهه//ا تدوين ش//ود و به تصويب برسد.

تعيي/ن تكليف كانديداهاي/ي كه راي »خريد و فروش« ميكنند

در ادام//ه نماين//دگان اقدام به رف//ع ايرادات شوراي نگهبان در طرح اصالح قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات ش//وراهاي اس//المي كشور و انتخاب ش//هرداران كردند. نمايندگان در اولين اق//دام براي رفع ايراد در ط//رح اصالح موادي از قانون تش//كيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اس//المي كشور و انتخاب ش//هرداران، بند )ب( ماده «5» طرح مذكور را حذف كردند. اين ماده ب//ه ابطال آراي نامزد ي//ا نامزدهايي كه اقدام به خري//د و فروش راي در يك صندوق ميكردند، نظر داشت كه با حذف اين بند توسط نمايندگان قانون جاري انتخابات كه كل آراي فرد متخلف را كه به تشخيص شوراي نگهبان فاقد اعتقاد و التزام عملي به اس//الم هستند را باطل ميداند. نمايندگان در ادامه طرح اصالح موادي از قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران با ارجاع تبصره 3 ماده «16» اين طرح به كميسيون شوراها و امور داخلي كشور كه درباره تاثير شكايات داوطلبان انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا توسط مرجع قضايي در نتايج صالحيتها و نتيجه انتخابات بود را بار ديگرجهتتاميننظرشوراينگهبانبازگرداندند. بر اين اساس، نمايندگان مجلس با ارجاع تبصره 3 م//اده «16» ط//رح اصالح م//وادي از قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران هرگونه تصميمگيري در خصوص تاثيرگذاري شكايات در دست بررسي مراجع قضايي در خصوص كانديداهاي انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا بر سير انتخابات و نتيجه بررس//ي صالحيتها و نتيجه انتخابات را براي اظهارنظر مجدد به كميسيون شوراها و امور داخلي كشور بازگرداندند. اهالي خانه ملت همچنين جهت تامين نظر شوراي نگهبان موادي از طرح اصالح موادي از قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات ش//وراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران را اصالح كردند.

كاهش س/ن معاينه فني وسايل نقليه شخصي به 4 سال

نمايندگانمجلسدراليحههوايپاكوظايف دستگاهها براي طراحي نحوه تردد وسايل نقليه موتوري در راستاي كاهش آلودگي هوا را تعيين و تصوي//ب كردند. به موج//ب مصوبه مجلس، شهرداريها، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط موظف شدند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سامانه )سيس//تم( حمل و نقل ش//هري را به صورتي طراحي و سامان دهند كه ضمن كاهش آلودگي هوا، جوابگويسفرهايروزانهشهريباشد.طبق تبص//ره اين ماده، آييننامه اجرايي اين ماده كه دربرگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري، پيشبينياستفادهمطلوبوبيشترازوسايلنقليه عمومي و امثال آن اس//ت، توسط وزارت كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سازمان حفاظت از محيط زيست حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه ميش//ود و به تصويب هيات وزيران ميرسد. نمايندگان مردم در خانه ملت با كاهش سن معاينه فني به چهار سال براي وسايل نقليه شخصي موافقت كردند و جريمه03 ميليونرياليبرايمراكزمعاينهفني متخلف در نظر گرفتند.

در جلس//ه علني در آخري//ن دقايق مجلس زمان//ي كه تريبون حس//ينعلي حاجيدليگاني براي بيان اخطاري باز ش//د، او زبان به گاليه از هديه سرلشكر باقري، فرمانده ستاد كل نيروهاي مس//لح به نمايندگان گشود و گفت: اخطار من براساس اصل 110 قانون اساسي است، آنطور كه مستحضر هستيد حضرت آقا امسال فرمودند آن كااليي كه توليد داخلي دارد، اگر وارد ش//ود، اين يك فعل حرام است. وي ادامه داد: من كه از كازيو، نامهام را برداشتم، ديدم كه سرلشكر باقري رييس س//تاد كل نيروهاي مسلح كه خيلي هم دوستش دارم، يك عدد ادوكلن فرانسوي همراه با تقديرنامه فرستادهاند. كه من اينجا دو نكته دارم؛ يك اينكه اعتبار اين موارد از كجا تامين ميشود و چه توجيهي دارد كه از بيتالمال هزينه شود؟ دوم اينكه به هر حال اين يك حرام شرعي است، ما معتقديم كه براساس آنچه رهبري ميگويد براي ما حكم شرعي دارد چرا كاالي خارجي را به عنوان هديه بفرستند، جدا از اينكه اصل كار هم هيچ توجيهي ندارد. ما مس//ووالن و همه ما موظف هستيم كه از نظر مسايل شرعي جلوتر از بقيه باشيم. تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در تذكرهاي خود بر ضرورت تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال، افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري و تامين اجتماعي به ويژه فرهنگي//ان و توجه به جذب نخبگان تاكيد كردند. همچنين علي مطهري، مصطفي كواكبيان، غالمرضا حيدري، محمود صادقي و عليرضا رحيمي نمايندگان مردم تهران در تذكر مشترك به وزير اطالعات سوال كردند چرا21 كانالتلگراميپرمخاطبدرروزهايآخر سال گذشته مسدود شده و مديران آنها بازداشت شدهاند؟ مصطفي كواكبيان، نماينده مردم تهران نيز در تذكر كتبي به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، خواس//تار توضيح درباره عل//ت بركناري رييس سازمان سينمايي كشور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.