ما يک رييس داريم

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسياسي-محمدباقرنوبختاوليننشستخبريخود را در سال جديد برگزار و اقدامات دولت را در سال گذشته تشريح كرد.بهگفتهسخنگويدولتسال5931 بدونكسريبودجهبه پايانرسيدوتاپاياندولتفعلي071پروژهافتتاحخواهدشد. نوبخت از بازتاب وارونه اقدامات دولت در برخي رسانهها انتقاد و تاكيد كرد كه قضاوت يكطرفه درست نيست. سخنگوي دولت در مورد اظهارات اخير بقايي مبني بر افزايش يارانهها و تقسيم مراتع واكنش نشان داد و گفت كساني كه ادعا ميكنند، يارانهها را چند برابر ميكنند بايد بگويند از كجا ميخواهند اين پولها را بياورند. نوبخت در نشست خبري خود بازداشت فعاالن رسانهاي كانالهاي تلگرام را نگرانكننده دانست.

او در نشست خبري خود در سال جديد با تشريح اقدامات دولتدرسالگذشتهاظهاركرد:دربودجهسال59 بالغبر492 هزار ميليارد تومان منابع مصوب داشتيم كه براساس گزارش مقدماتيخزانهحدود282 هزارميلياردتومانيعني69 درصد بودجه تحقق يافته است. البته اين نه به معناي كسري بودجه بلكه به معناي عدم تحقق بودجه است.

نوبخ//ت در ادامه افزود: از 294 هزار ميليارد تومان، 157 هزار ميليارد تومان مربوط به درآمدها بود كه از اين رقم 148 هزار ميليارد تومان 94) درصد(، 79 هزار ميليارد تومان براي واگذاري داراييهاي سرمايهاي پيشبيني شده بود كه 74 هزار ميليارد تومان آن تحقق يافت. 94) درصد( و از 58 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده براي واگذاري داراييهاي مالي، 60 هزار ميليارد تومان محقق شد. وي همچنين گفت: سال 95 بدون كسري به پايان رسيد و به اندازه درآمدها مصارف داشتيم. البته به پروژههايي كه بايد در س//ال 95 به پايان ميرسيد بيش از 100 درصد اعتبار دادهايم. تاپايان سال نيز 170 طرح و پروژه را افتتاحخواهيمكرد.سخنگويدولتدرادامهخاطرنشانكرد:در سال ‪13 59،‬ هزار و 200 ميليارد تومان از بدهي دولت به نظام بانكي را تقليل داديم، 24 هزار و 250 ميليارد تومان بر سرمايه دولت نزد بانكهاي دولت افزوديم، هشت هزار و 500 ميليارد تومان از مطالبات پيمانكاران را پرداخت كرديم، هزار ميليارد تومان به مس//كن مهر و هزار ميليارد تومان به بنياد مسكن و بنياد شهيد، 400 ميليارد تومان به آموزش عالي كمك كرديم. دو هزار ميليارد تومان پاداش بازنشستگان فرهنگي را پرداخت كرديم و دو هزار و 500 ميليارد تومان به ش//هرداريها كمك كرديم. در مجموع 15 هزار و 400 ميليارد تومان بدهي دولت را به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت كرديم. بدهيدولتبهنظامبانكيراكمكرديم نوبخت افزود: سال گذشته با همين وضعيت 31هزار و 200 ميليارد تومان بدهي دولت به نظام بانكي را كم كرديم.42هزار و 250 ميليارد تومان به سرمايه دولت نزد بانكها اضافه كرديم تا بانكها قدرت داشته باشند تسهيالت بيشتري دهند. در همين راستا سرمايه هشت بانك اضافه شد. رييس سازمان مديريت و برنامهريزي تصريح كرد: بر اس//اس گزارشي كه ما در مرداد سال 94 منتشر و پيشبيني كرديم منابع و مصارف ما چقدر است دقيقا درس//ت درآمد. اين نشان ميدهد كه دقت ما در سازمانبرنامهوبودجهدرستاست، ماحدود03 هزارميليارد تومان به بودجه اضافه كرديم. 1000 ميليارد به مسكن مهر، 1000 ميليارد تومان به بنياد مستضعفان، 8500 ميليارد به پيمانكاران، 400 ميليارد تومان به آموزش عالي، 2500 ميليارد به شهرداريها بدهيهاي دولت پرداخت شد.

هيچ نه/ادي نميتوان/د از زير وظايف خود ش/انه خاليكند

نوبخت در ادامه درباره برنامههاي دولت در سال 96 اظهار كرد: بستههاي رونق توليد و اشتغال را طراحي كرديم كه اين طرح در حال بررسي و تصويب است براساس اين طرح وظايف هر دستگاه در ايجاد اشتغال را مشخص كرده و در واقع تقسيم كار كردهايم. اين بسته شامل پنج حوزه ارتقاي توان توليد ملي، تامين مالي و سرمايهگذاري، جذب و توسعه و تعميق تكنولوژي، تجارت خارجي و اشتغال و توانمندسازي نيروي كار ميشود. سخنگويدولتافزود:همچنينسههزارو005 ميلياردتومان براي افزايش حقوق بازنشستگان در نظر گرفتهايم و تا هفته معلم نيز پاداش بازنشستگي فرهنگياني كه در سال 95 بازنشست ش//دهاند را پرداخت ميكنيم. همچنين ح//دود 180 تا 200 هزار تومان مستمري خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي انجام ميشود هر چند اين افزايشها انجام نشده اما آييننامههاي اجرايي آن در حال تدوين است و از اول فروردين ماه محاسبه خواهد شد.

رييس س//ازمان مديريت و برنامهريزي در پاسخ به اين سوال كه صندوق توسعه ملي چه برنامهاي دارد و آيا تاكنون به اهداف خود رس//يده است. اذعان كرد: صندوق به اهداف خ//ود رس//يده و تاكنون به مناطق مح//روم از اين صندوق تسهيالت دادهايم كه يكي از مناطق مهم آبهاي مرزي بود كه با موافقت مقام معظم رهبري قرار شد دو ميليارد تومان براي اجراي اين طرح عمراني استفاده كنيم كه اصالح اراضي ايالم، سيستانوبلوچستان و خوزستان از اين صندوق است. نوبخت در مورد استعفاي اسحاق جهانگيري عنوان كرد: ما در دولت يك رييس داريم و بايد از آن تبعيت كنيم. وي در پاسخ به اين سوال كه شريعتمداري در جلسات اصالحطلبان ش//ركت ميكند دليلش چيس//ت، آيا اس//تعفا داده است، گفت: ابتدا رييسجمهور بايد ثبتنام كند، س//تاد تشكيل و بعد رييس ستاد مشخص شود فعال كه هيچ كدام از اين اتفاقات نيفتاده است. پذيرشخواستههايايراندرعربستان س//خنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش كه آيا عربستان از اي//ران عذرخواهي ميكند و ديهاي براي قربانيان حادثه منا پرداخت خواهد كرد، گفت: خواستههاي ايران مورد پذيرش عربس//تان قرار گرفته و گزارش سازمان حج و زيارت هم ارائه خواهد ش//د. وي درباره حرفهاي ظريف در ديدار نوروزي با كاركنان وزارت امور خارجه نيز اظهار كرد: در سال اول برجام 5/11 هزار ميليارد سرمايهگذاري خارجي انجام شد كه براي به ثمر رسيدنش صبر الزم است. نوبخت ادامه داد: بحث برجام و سرمايهگذاري نيازمند صبر است. اي كاش اين عجلهاي كه براي دولت يازدهم داشتند، قبال هم وجود داشت. قضاوتيكطرفهدرستنيست وي درباره اقدامات دولت و بازتاب آنان در رس//انههايي كه اين عملكرد را وارونهنمايي ميكنند، گفت: برخي رس//انهها هس//تند كه از اعتبارات دولت اس//تفاده ميكنند اجازه دهند دول//ت گزارش خ//ود را ارائه دهد، قضاوت يكطرفه درس//ت نيست.سياستنيمهخاليصحيحنيست.تخريبدولتدرست نيست و بايد كار كارشناسي انجام شود. انتظار ما اين است كه عدالت رعايت شود، البته رسانههاي عمومي با انصاف به اخبار ميپردازند. ما ادعا نداريم كه همه چيز مطلوب است اما قضاوت بايد عادالنه باشد. پاسخبهدرخواستمناظرهبقايي س//خنگوي دولت درباره پيش//نهاد بقايي براي مناظره با رييسجمهور اظهار كرد: حتما اگر الزم شد ميگويم كارشناسان پاس//خ وي را بدهند. هركسي س//والي دارد كارشناسان قطعا پاس//خ خواهند داد. نوبخت در پاس//خ به سوال خبرنگاري در مورد اظهارات اخير بقايي مبني بر افزايش يارانهها و تقس//يم مراتع عنوان كرد: كساني كه ادعا ميكنند يارانهها را چند برابر ميكنند بايد بگويند از كجا ميخواهند اين پولها را بياورند. اگر كسي خواهان گفتوگو و مناظره است كارشناسان جواب ميدهن//د حتي آن را نيز به صورت زنده پخش خواهيم كرد. وي افزود: رييسجمهور وقت زيادي ندارند و مشغلههاي فراواني دارند اينكه هركسي حرفي بگويد رييسجمهور بايد پاسخ دهد كه نميشود. نگرانيدولتازبازداشتفعاالنرسانهاي س//خنگوي دولت در پاسخ به اين سوال كه فكر نميكنيد بازداشت فعاالن رسانهاي و ادمينهاي كانالهاي تلگرامي در آستانه انتخابات منجر به امنيتي شدن فضاي انتخاباتي شود، گفت: بازداشتها موجب نگراني دولت شده است. رييسجمهور به وزير كشور در اين مورد دستور داده كه در حال انجام است و گزارش ارائه خواهد شد. رييسجمهور تاثر خود را نسبت اين موضوع عنوان كردد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت تا حاال قرارداد نفتي را امضا نكرده است آيا فشاري روي آن است، گفت: قرار دادها ايرادي داشت كه برطرف شد و اصالحات صورت گرفت، اين روزها نگراني و دلواپسي يونيفرم رسمي يك گروه شده است و نميتوان آن را انكار كرد. نوبخت گفت: ضمن تشكر از مجلس بهخصوصرياستآناستدعادارمبودجه1/5 ميليارددالررابه تصويب برساند تا دولت كسبوكار روستايي را بهبود بخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.