هيچ دستگاه نظارتي نبايد در روند تصميمگيري مديران مداخله كند

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اول رييسجمهور با تاكيد براينكه هيچ دستگاه نظارتي نبايد در روند تصميمگيري مديران اجرايي مداخله كند، گفت: براي اشتغالزايي در سال 96 بايد تقسيم كار دستگاهي و استاني انجام شود.

به گزارش پايگاه اطالعرس//اني رياس//تجمهوري، نخستين جلسه ستاد فرماندهياقتصادمقاومتيدرسال69 بهرياستمعاوناولرييسجمهوربرگزار شد.اسحاقجهانگيريدراينجلسهعملكردستاددرسال59 رابسيارمثبتو درخشان ارزيابي كرد و گفت: ممكن است عدهاي به دليل آنكه در برخي بخشها مشكالت كوچكي وجود دارد، دستاوردها را ناديده بگيرند و اينگونه القا كنند كه وضعيت اقتصادي كشور نامناسب است اما رشد اقتصادي دو رقمي، تورم تكرقمي و ايجاد بيش از 700 هزار شغل در سال 95 در كنار مثبت بودن تراز تجارت خارجي بيانگر آن است كه اتفاقات خوبي در اقتصاد كشور در سال 95 رخ داده است. وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد كشور با مشكالت جدي روبهرو است، گفت:بايددرسال69 باتمركزويژهبرمشكالتينظيربيكاري، برايحلمسايل و ابرچالشهاي پيش روي كشور تالش جدي داشته باشيم. جهانگيري يكي از مهمترين مشكالت پيش روي كشور را بيكاري عنوان و اظهار كرد: از سال 84 تا 92 ميزان اشتغال خالص ايجاد شده بر اساس گزارش مركز آمار ايران برابر با صفر بوده كه اين موضوع مشكالت بيكاري در كشور را دو چندان كرده است. معاون اول رييسجمهور تصريح كرد: در كنار مشكل بيكاري، مسايل ديگري همچون مس//ايل زيست محيطي، كمبود منابع آب و مشكالت صندوقهاي بازنشستگي از اصليترين دغدغههاي كشور هستند كه بايد براي حل اين مسايل تالش كنيم. جهانگيري افزايش جمعيت در دهه 60 را يكي از داليل باال بودن تقاضاي اشتغال عنوان و خاطرنشان كرد: رشد جمعيت در دهه06 باعث شد در مقطعي با كمبود كالسهاي درس مواجه شويم و در سالهاي پس از آن باعث افزايش جمعيت دانشجويان كشور شد و امروز همين جمعيت به سن ازدواج و كار رسيدهاند كه اگر به درستي مديريت شود ميتواند فرصت مناسبي براي اقتصاد كشور باشد. وي در ادامه اين جلسه يكي از مهمترين الزامات ايجاد اشتغال را امنيت س//رمايهگذاري در كشور دانست و اظهار داشت: بايد احكامي شفاف براي دستگاههاي نظارتي و امنيتي تدوين شود تا عملكرد اين دستگاهها مانع افزايشسرمايهگذاري، فعاليتبخشخصوصي، رونقتوليدواشتغالزايينشود. جهانگيري ادامه داد: هيچ دستگاه نظارتي و بازرسي نبايد در مراحل تصميمگيري مديران دستگاههاي اجرايي مداخله كند چراكه مداخله آنها در تصميمگيري بر شجاعت، جسارت و عملكرد مفيد مديران و كارآمدي مديريت تاثيرات منفي بر جاي ميگذارد. دولت مصمم است از مديران پاك و سالم حمايت كند و در عين حال اگر تخلفي از سوي مديران مشاهده شود با قاطعيت با آنها برخورد خواهد شد. وي ضمن تاكيد بر ضرورت تعيين هدف كمي براي ايجاد اشتغال ادامه داد: اگربخواهيمبرايسال69 هدفگذاريكميدراشتغالزاييكشورداشتهباشيم، همراهي و هماهنگي ساير قوا با دولت از الزامات اساسي است.

جهانگيري خاطرنشان كرد: طرحها و برنامههايي كه از سال گذشته توسط دولت دنبال شد، در سال جديد نيز استمرار پيدا خواهد كرد و در سال69 ضمن حمايت از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، رشد صادرات غيرنفتي نيز بايد حداقل به ميزان 20 درصد افزايش پيدا كند. وي بر ضرورت حذف مجوزهاي غيرضروري كسبوكار تاكيد كرد و افزود: بايد براي ساماندهي مجوزها و ارتقاي بهبود فضاي كس//بوكار در سال جاري تصميمات جدي اتخاذ كنيم چرا كه بسياري از اين مجوزها غيرضروري و مانع فعاليت بخش خصوصي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.