نبايد »ادمينهاي« كانالهاي تلگرام بازداشت ميشدند

Jahan e-Sanat - - News -

رييس فراكسيون اميد مجلس با اشاره به لزوم همراهي نهادهاي امنيتي با مردم، تاكيد كرد كه باتوجه به اصالحطلب بودن همه بازداشتشدگان ادمين كانالهاي تلگرامي، شبهه سياسي بودن آن از بين رفته است.

وي همچنين گفت انتظار از قوهقضاييه و نهادهاي ذيربط اين است كه بهسرعت اين مشكالت را حل كنند. محمدرضا عارف با اشاره به بازداشت ادمين كانالهاي تلگرام اصالحطلب در هفته پاياني س//ال گذشته اعالم كرد: به هر ترتيب ما در كشورمان هر سال يا دو سال يك بار، يك رويداد مهم سياسي داريم اين درحالي است كه مردم همواره بهخوبي شرايط كشور، منطقه و اولويتهاي نظام را درك ميكنند. وي گفت: انتظاري كه از نهادهاي امنيتي و انتظامي ميرود، اين اس//ت كه به اين نگاه مردم توجه كنند و همه بايد سعي كنيم همراه مردم حركت كنيم چراكه امروز بيش از هر زمان ديگري به آرامش نياز داريم. رييس ش//ورايعالي سياستگذاري اصالحطلبان خاطرنشان كرد: اتفاقهايي كه در هفته آخر اسفندماه سال گذشته در راستاي بازداشت چند ادمين كانالهاي تلگرامي افتاد، درس//ت نبود و بهتر بود هرگز اين اتفاقها نميافتاد. نماينده اصالحطلب مردم تهران در مجلس يادآور شد: شبهه سياسي بودن درباره اين اتفاق برداشته شد چراكه همه اين ادمينهاي كانالهاي تلگرامي و فعاالن رسانهاي از يك جريان سياسي بودند.

محمدرضا عارف پيرامون احتمال وجود گزينه پوششي در كنار گزينه اصلي اصالحطلبان در انتخابات رياستجمهوري 96 با اشاره به اينكه اصالحات نمايندگي يك جريان سياسي را بر عهده دارد و نميتواند در يك رويداد مهم مثل انتخابات رياستجمهوريكانديدانداشتهباشد، اظهارداشت:اصالحات بايد در كنار روحاني، از گزينه ديگري هم حمايت كند كه اگر كانديداي اصلي آنها به هر دليلي در ميان نامزدها حضور نداشت، آنها گزينه دومي هم داشته باشند. به همين منظور صحبتهايي ش//د و در نهايت نيز تصميماتي اخذ ش//د كه نتيجه نهايي در هفتههاي آينده اعالم خواهد ش//د. وي در ادام//ه افزود: ابتدا لزومي بر وجود كانديداي ديگري در كنار نامزد اصلي اصالحطلبان احس//اس نميشد و قرار بر آن بود كه فقط كانديداي نهايي مورد حمايت قرار گيرد. شوراي عالي سياستگذاري نيز در جلسات اخير آقاي روحاني را به عنوان كانديداي اصلي خود معرفي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.