تخت روانچي: برجام فضاي همكاري ايران و اروپا را فراهم كرد

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- معاون اروپا و آمريكا وزير امور خارجه ايران ميگويد: ايران با برخورداري از ظرفيتهاي بزرگ، مايل به همكاري با اتحاديه و كشورهاي اروپايي است و در اين ميان، برجام توانسته است فضاي مناسبي را براي اين منظور فراهم كند. مجيد تخت روانچي در ديدار آندره پيلدگوويچ، قائممقام وزير خارجه لتوني از اعالم آمادگي ايران براي توسعه همكاريهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي با لتوني خبر داد و تاكيد كرد: ايران از ايجاد و گسترش همكاري با لتوني در عرصههاي مختلف استقبال ميكند. در اين ديدار، پيلدگوويچ اراده كشور متبوع خود را براي توسعه روابط با ايران در بخشهاي اولويت دار شامل حمل و نقل، انرژي، فناوري، اطالعات، كشاورزي، صنايع غذايي، جنگلداري، گردشگري، آموزش و شيالت مورد تاكيد قرار داد و افزود: در خالل سه سال اخير روابط دو كشور شاهد پويايي بوده است. وي افزود: لتوني در راستاي ايجاد تسهيالت به منظور گسترش روابط با جمهوري اسالمي ايران در گام نخست تصميم به معرفي كنسول افتخاري گرفته است. قائممقام وزير خارجه لتوني با اشاره به سفر وزير امور خارجه لتوني به ايران در راس يك هيات اقتصادي در ابتداي س//ال 1393 اين امر را نشانگر عزم و اراده جدي آن كشور در گسترش روابط با ايران دانست و تاكيد كرد: با سفر دكتر ظريف به لتوني، مناسبات دو كشور وارد مرحله جديدي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.