فراق هاشمي براي رهبر انقالب سنگين است

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-محمدهاشميگفت:مطمئنافراقهاشميبرايرهبريسنگيناست كه برخالف رسم معمول دورههاي پيشين مجمع تشخيص مصلحت نظام، هنوزجايگزينيبرايايشانانتخابنكردهاند.صبحديروزكاركنان، مديرانو مسووالن دفتر و جمعي از همكاران دبيرخانه مجمع، مشاوران رييس فقيد مجمع و محمدهاشمي، رييس دفتر، به رسم هر سال براي ديدار نوروزي در دفتر آيتاهلل هاشميرفسنجاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام، دور هم جمعشدند.محمدهاشميدراينديدار، بابياناينجملهكهحضورآيتاهلل هاشميرفسنجاني براي نظام و ايران خيلي موثر بود، گفت: مردم ايران و همه مسووالن در تمام ردهها و نهادها، با حضور معنادار خويش در تشييع جنازه و برنامهها و مراسم گوناگون، برگ ديگري بر دفتر خدمات ايشان به نظام و كشور و حتي جهان اسالم افزودند. وي با يادآوري همدليهاي آيتاهلل هاشميرفسنجانيومقاممعظمرهبريدرتمام06 سالهمكاريهاگفت: مطمئنا اين فراق براي رهبري بزرگوار نيز سنگين است كه برخالف رسم معمولدورههايپيشينمجمعتشخيصمصلحتنظام،هنوزجايگزينيبراي ايشان در اين نهاد مهم مشورتي و مصرح در قانون اساسي انتخاب نكردهاند. هاشمي با بيان اين جمله كه »همه ما تابع تصميم رهبري نظام در خصوص آيندهمجمعتشخيصمصلحتنظامهستيم«، خطاببههمكارانگفت:اگر با هم بوديم كه در راستاي تقويت نظام تالش خواهيم كرد و اگر با هم نبوديم، باشماخداحافظيميكنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.