سپاه و بسيج نبايد در انتخابات هزينه هيچ جناحيشوند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-رييس سازمان بسيج مستضعفين تاكيد كرد: اگر بسيج قدرت و زبان مطالبهگري نداشته باشد كاري از پيش نخواهيم برد و مطالبه بدون برنامه نيز بيمعناست. سردار غالمحسين غيبپرور با تاكيد بر همكاري بين اقش//ار بسيج و بخشهاي مختلف دولت تصريح كرد: بايد با انرژي مضاعف كار كنيم چراكه تهديدات انقالب اس//المي هر روز پيچيدهتر و خطرات آن بيشتر ميشود و بايد متناسب با آن خود را بروز دهيم. وي با اشاره به ضرورت اعتالي بسيج گفت: نبايد صرفا به ابالغيات اكتفا كنيم و اگر به فهم مسووليت خود دست پيدا كنيم و به يك اعتماد متقابل در ميان اعضاي بسيج برسيم، اين رمز موفقيت در جهت اعتالي بسيج و فرمايشات مقام معظم رهبري خواهد بود. اقشار بسيج بايد همكار و مددكار دولت باشند و به دولت بگوييم كه خاضعانه براي همكاري با دولت آمادهايم. رييس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه گفت: حيات و پيشرفت انقالب اسالمي منوط به ايجاد روحيه مطالبهگري در مردم و آحاد جامعه است. غيب پرور در پايان تاكيد كرد: سپاه و بسيج نبايد در انتخابات هزينه هيچ جناحي شوند و بايد شاخصها به صورتي به مردم معرفي شود كه انتخاب اصلح و درست براي همگان ميسر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.