تسليم فشارهاي آمريكا نميشويم

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- رييس س//تاد كل نيروهاي مس//لح گفت: در روند تقويت بازدارندگي و اقتدار دفاعي كش//ور ذرهاي برابر فشارهاي آمريكا تسليم نخواهيم شد. سرلشكر محمد باقري در ديدار نوروزي جمعي از فرماندهان، مديران و كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح رييس تقويت آمادگيها و ظرفيتهاي دفاعي را راهبرد جدي و خدشهناپذير جمهوري اسالمي ايران قلمداد و تأكيد كرد: به فضل الهي و در راستاي دكترين دفاعي جمهوري اسالمي ايران و به مدد تجربه تاريخي و نگاه واقعبينانه به صحنه و بهويژه تهديدات ناشي از اردوگاه دشمنان، در روند تقويت بازدارندگي و اقتدار دفاعي كشور و تقويت بازدارندگي و اقتدار دفاعي كشور كوتاه نيامده و برابر فشارها و جنگ تبليغاتي و عملياتي رواني آمريكا و متحدان آن تسليم نخواهيم شد و با دست برتر به مقابله ميپردازيم. باقري با اشاره به سخنان نوروزي مقام معظم رهبري در حرم رضوي پيرامون برخورد قاطع و اساسي با پديده مخرب قاچاق كاال و نيز ممنوعيت واردات كاالهاي خارجي كه مشابهآندرداخلتوليدميشوند، گفت:نيروهايمسلحبايددراينعرصه پيشتاز باشند و اولويت دادن به خريد كاالهاي توليدشده در داخل و تبديل آن به يك فرهنگ، نهادينهسازي اين فرهنگ را نهتنها در سازمان، بلكه فراتر از آن در منزل و محيط زندگي خود مدنظر قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.