برگزاری جلسه معتمدان انتخابات رياستجمهوری

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- سخنگوی وزارت كشور از برگزاری جلسه معتمدان انتخابات رياستجمهوری به منظور انتخاب هفت نفر از اعضای هيات اجرايي مركزي انتخابات خبر داد. سيدسلمان ساماني گفت: در اين جلسه پس از ارائه توضيحاتي پيرامون مباني قانوني تشكيل هيات اجرايي مركزي انتخابات و گزارشي از اقدامات انجام شده، با رايگيري مخفي به عمل آمده، سيد كاظم ميرولد، علي اصغر احمدي، حميد ميرزاده، محسن حاجي ميرزايي، حجتاالسالممحمدعليشهيدي،حسينعلياميري وغالمرضاتاجگردون به عنوان عضو هيات اجرايي مركزي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري انتخاب ش//دند. مطابق قانون، وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياستجمهوري است و زير نظر هيات اجرايي مركزي انتخابات اقدام ميكند. وزير كشور رياست اين هيات را به عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.