در شورايعالي هيات خدمات مالي اسالمي در مالزي مطرح شد؛ تسهيالت052 ميليارددالریبانکهایایرانیدر7102

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه اقتص/ادي - ارزش تقريب//ي مجموع سپردههاي بانكها و موسسات اعتباري ايرانی به 364 ميليارددالروميزانتسهيالتبانكهابه052 ميليارد دالر در ماه فوريه سال 2017 رسيده است. آمار و ارقام منابع و مصارف بانكها در ايران كه يكي از بزرگترين نظامهاي بانكي در ميان كش//ورهاي اسالمي است، در پانزدهمين جلسه مجمع عمومي و سيامين جلسه شورايعالي هيات خدمات مالي اسالمي (IFSP) تشريح شد.

پانزدهمين جلسه مجمع عمومي و سي امين جلسه ش//ورايعالي هيات خدمات مالي اسالمي (IFSP) از دي//روز در محل بانك مركزي مالزي و به رياست ايران آغاز به كار كرده و در اين نشست سه روزه متخصصان امور خدمات مالي اسالمي به بيان ديدگاهها و آخرين دستاوردهاي خود در اين حوزه ميپردازند.

بان//ك مركزي به عنوان ريي//س دورهاي هيات خدمات مالي اسالمي متولي برگزاري پانزدهمين جلس//ه مجمع عمومي س//االنه و سيامين جلسه ش//ورايعالي اين سازمان است. پيش از اين نيز در سال5002 ميالديجلساتمجمععموميساالنه و شورايعالي هيات خدمات مالي اسالمي به رياست بانك مركزي ايران برگزار شد.

گفتني اس//ت هي//ات خدمات مالي اس//المي (IFSB) در س//ال 2002 ميالدي تاسيس شده و دبيرخانه آن در كشور مالزي واقع است. اين سازمان با 188 عضو متش//كل از 70 مق//ام مقرراتگذار و نظارت مالي، هش//ت س//ازمان بينالمللي و 110 نهاد مالي فعال در 57 كش//ور دنيا، در حال حاضر از اعتب//ار و جاي//گاه مهمي در ميان س//ازمانها و موسسات بينالمللي استانداردگذار برخوردار است و در واقع، كاركرد و نقشي مشابه با كميته نظارت بانكي بال، سازمان بينالمللي كميسيونهاي اوراق به//ادار و انجمن بينالمللي ناظ//ران بيمهاي را در حوزههاي بانكداري، بازار س//رمايه و بيمه اسالمي ايفا ميكند. هدف و ماموريت اصلي هيات خدمات مال//ي اس//المي، ارتقاي ثبات و س//المت صنعت مالي اس//المي مشتمل بر بانكداري، بازار سرمايه و بيمه از طريق تدوين اس//تانداردها و رهنمودهاي نظارتي ماس//ت. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از ايدهپردازان و بنيانگذاران س//ازمان يادشده به ش//مار ميرود و از بدو تاس//يس سازمان مذكور تاكنون، وفق ترتيبات اساس//نامهاي، عضو دايمي اركان اصلي آن بوده اس//ت. تاكنون هيات خدمات مالي اس//المي در راس//تاي اهداف و ماموريتهاي خود، 18 سند متضمن استانداردهايي براي ارتقاي ثبات موسس//ات ارائهدهنده خدمات مالي اسالمي در زمينههاي مختلف بانكي، بازار سرمايه و بيمه را منتشر كرده است.

قائممق//ام بانك مرك//زي در اين مجمع ارزش سپردهها و تسهيالت 35 بانك و موسسه اعتباري ايران را 609 ميليارد دالر اعالم كرد و گفت: بانك مركزي ايران آمادگي كامل دارد از مشاوره و كمك متخصصان امر در خصوص انتش//ار ابزارهاي مالي اسالمي براي پيادهسازي سياستهاي پولي و مالي در ايران استفاده كند.

اكبر كميجاني كه در آيين گشايش پانزدهمين جلسه مجمع عمومي و سيامين جلسه شورايعالي هيات خدمات مالي اسالمي رد(IFSP) كواالالمپور مالزي س//خن ميگفت، تاكيد كرد: شبكه بانكي ايران از گستردگي بس//يار بااليي برخوردار بوده و داراي يكي از بزرگترين نظامهاي بانكي در ميان كشورهاي اسالمي است.

وي در اين نشست سه روزه كه به رياست ايران با حضوركشورهايعضوبرگزارميشود،گفت:مجموع سپردهها و تسهيالت 35 بانك و موسسه اعتباري فعال در ايران، ب//ه ترتيب به ارقامي حدود 364 و 245 ميلي//ارد دالر در ماه فوريه س//ال 2017 بالغ شده است. كميجاني به عنوان سخنران اصلي آيين گشايش اين نشستها، گفت: در حوزه بازار سرمايه، بازار بورس و اوراق بهادار، ايران با 326 ش//ركت در 16 گروه اصلي مالي و صنعتي داراي ارزش بازاري در حدود يكهزار و شش ميليارد دالر در ماه فوريه امسال بوده است.

وي گفت: بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق به//ادار تهران به عنوان مقامات ناظر بر بازار پول و سرمايه ايران، رويكرد استفاده از ابزارهاي نوين مالي منطبق با شريعت را اتخاد كردهاند.

قائم مقام بانك مركزي به دليل ظرفيت باالي هر دو بازار در ايران، به نمايندگي از بانك مركزي ايران اعالم كرد: اين بانك آمادگي كامل در جهت استفاده از مشاوره و كمك متخصصان امر در خصوص انتشار ابزارهاي مالي اسالمي براي پيادهسازي سياستهاي پولي و مالي در ايران را دارد.

وي اظه//ار اميداوري كرد كه تالشهاي هيات خدمات مالي اسالمي در خصوص ايجاد تغييرات در نظارت بين بخشي و تلفيقي، تغييرات در جنبههاي كالن احتياطي نظارت بر نهادهاي مالي اس//المي، اطالعرس//اني در خصوص آخرين تغييرات انجام شده در اس//تانداردهاي آماري نظير شاخصهاي سالمت مالي اسالمي و همچنين چالشهاي پيش روي نهادها و ابزارهاي جديد مالي اس//المي جهت پاسخگويي به نيازهاي فزاينده جهان كنوني بتواند به كش//ورهاي مختلف در حوزه نظارت صحيح بر موسسات مالي اسالمي كمك كند.

كميجان//ي تصريح كرد: تجرب//ه بحران مالي سالهاي8002-7002دركشورهايتوسعهيافته غربي به خوبي نشان داد توجه به پيچيدگيهاي رواب//ط مال//ي ميان نهاده//ا و بازاره//اي مالي و همچني//ن روابط متقابل نظام مالي و متغيرهاي حقيقي اقتصاد از جمله ضروريات مختصات جديد نظارت بر نهادي مالي محس//وب ميشود. وي با تاكيد بر اهميت نق//ش مقررات احتياطي كالن در ايجاد ثبات مالي در كشورهاي مختلف، گفت: وجود ثبات مالي و به تبع آن ثبات اقتصادي در كش//ورهاي عضو يك مجموعه مالي و اقتصادي بينالمللي ميتواند از بروز بحران در سطح خرد و كالن و همچنين تسري احتمالي آن به كشورهاي طرف مقابل جلوگيري كند.

قائم مقام بانك مركزي در ادامه با اشاره به تجربه پرهزينه بحران سالهاي 2007-2008 و تغييرات بنيادين با هدف ثبات و سالمت مالي، تصريح كرد: با پوياييهاي موجود در نظامهاي مالي و اقتصادي كشورهاي مختلف، معموال اين اصالحات متوقف نشده و مقامات نظارت مالي كشورها با درك صحيح تحوالت صورت گرفته در اين زمينه همواره انطباق با شرايط موجود را در دستور كار خود قرار دادهاند.

به اعتقاد وي، سرعت تحوالت كه خود تابعي از فعاليتهاي پيچيده و متنوع نهادهاي مالي است، باعث شده نهادهاي مقررات گذار بينالمللي نيز در اين راستا حركت كرده و تغييرات و تعديالت الزم را در اسناد منتشره خود لحاظ كنند.

وي در ادامه گفت: هيات خدمات مالي اسالمي نيز با هدف و ماموريت ايجاد رهنمودها و نقشه راه انتظامبخشيبهفعاليتنهادهايارائهدهندهخدمات مالي اسالمي و با تمركز بر بازارهاي هدف و همچنين اقتباس از مقررات زيربنايي نظارت مالي در سطح بينالمللي،سعيدرايجادچارچوبمستحكمنظارتي در برگيرنده استانداردها و رهنمودهاي مقرراتي براي كشورهاي عضو و غير عضو داشته است.

به گفته قائم مقام بانك مركزي، تدوين و پياده س//ازي قوانين منطبق با ش//ريعت، اهميت هيات خدمات مالي اسالمي را بيشتر كرده است.

وي افزود: از طرفي برخي محدوديتها در انجام عمليات مالي اسالمي به ويژه بانكداري اسالمي از قبي//ل عدم تن//وع الزم در ابزارهاي مديريت خطر نقدينگي و همچنين س//اير خط//رات، اهميت و دشواري كار را دو چندان كرده است كه اين موضع ميتواند ثبات بازارهاي مالي در كشورهاي اسالمي را با خطر مواجه كند.

به گفته كميجاني، استمرار فعاليتهاي اثرگذار هيات خدمات مالي اس//المي منوط به شناسايي نيازهاي جاري كشورهاي عضو و پاسخ به موقع به آنها بر اساس اصول و موازين منطبق بر شريعت است.

وي در پايان گفت: پيش//نهاد ابزارهاي جديد و نحوه استفاده از آنها با رعايت اصول و موازين شرعي ميتواند به اين مهم كمك شاياني كند.

پيام رييسكل بانك مركزي به اجالس ساالنه IFSB

رييسكل بانك مرك//زي در پيامي در اجالس ساالنه هيات خدمات مالي اسالمي ضمن استقبال از حضور نمايندگان كش//ورهاي عضو آن سازمان، اشتياق و آمادگي ايران را براي توسعه روابط بانكي در حوزههاي گوناگون اعالم كرد.

وي گف//ت: بان//ك مركزي ايران براي توس//عه همكاريها با اعضاي ،IFSB بهويژه اعضاي اصلي آن، در حوزههاي گوناگون همچون روابط كارگزاري، تاسيس بانك و شعبه، انعقاد تفاهمنامههاي نظارتي، افتتاححسابهايمتقابلنزديكديگر،همكاريهاي آموزشي و تبادل تجربيات در دوره پسابرجام بسيار مشتاق و آماده است. گرچه بسيار مايل بودم براي دومي//ن بار در ايران ميزبان اين اجالس بوديم و از اين رهگذر خاطرات به يادماندني از فرهنگ و هنر كهن و غني ايران زمين و صلحدوستي و نوعدوستي و مهمانن//وازي ايرانيان در ذهن مهمانان عاليقدر باقي ميماند.

برنامهدولتبراياصالحنرخسود

ريي//س كل بانك مركزي ب//ا بيان اينكه نرخ س//ود تس//هيالت بانكي در حد 10 درصد قابل قبول اس//ت، گف//ت: نظام بانكي بايد در مس//ير اصالح قرار گيرد.

ولياهلل س//يف در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه نظام بانكي بايد در مس//ير اصالح قرار گيرد، افزود: نظام بانكي ما از دو مقوله تاثير ميپذيرد كه عدم تعادل در درآمدها و هزينهها و عدم تعادل در داراييها و بدهيهاست.

رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: نظام بانكي كش//ور بايد در مسير اصالح قرار گيرد و البته قرار گرفتهاست.ويبابياناينكهحجممطالباتالوصول و منجمد در نظام بانكي باعث ميشود كارايي نظام بانكي محدود شود، افزود: تنگناي مالي در تسهيالت نظام بانكي از اين دو عامل ناشي ميشود.

سيف ادامه داد: البته اين به اين معنا نيست كه نظام بانكي وظيفه خود را كنار گذاشته است بلكه نظامبانكيدرسالگذشته774 هزارميلياردتومان تا پايان بهمنماه پرداخت كرده است.

وي گف//ت: در ط//رح بس//يار موف//ق پرداخت تسهيالتبهبنگاههايكوچكومتوسطنيز71 هزار ميلياردتومانبه42 هزارواحدپرداختشد.سيفبا بيان اينكه هنوز نرخ سود تسهيالت باالست و هدف دولت اين اس//ت كه به دامنه قابل قبول نرخ تورم برسد، گفت: تورم ما تك رقمي شده و نرخ تسهيالت بانكي در حد 10 درصد قابل قبول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.