بازي برد- برد بازرگانان و بانكداران

Jahan e-Sanat - - News -

كارنامه بانكها در گشايش اعتبارات اسنادي به تفكيك هر بانك منتشر شد كه نشان ميدهد بازي برد- برد ميان بازرگانان و بانكداران شكل گرفته است.

وزارت اقتصاد با انتشار كارنامه بانكها در گشايش اعتبارات اس//نادي اعالم كرده است كه با وجود آنكه نيمي از عمر دولت يازدهم در دوران تحريم گذشت اما بانكها نيمنگاهي به درآمدهاي ارزي و بينالمللي داشتهاند و با هدف حمايت از تجارت كشور در مسيركارمزدمحوريبينالملليكهنمادآنصدورضمانتنامههاي بانكي و گشايش اعتبار اسنادي است، قدم برداشتهاند.

با روي كار آمدن دولت يازدهم بار ديگر بانكها برنامه خود را بر پايه صدور ضمانتنامههاي بانكي و گشايش اعتبار اسنادي معطوف كردند كه با رفع تحريم و در شرايط پسابرجام اين مهم سرعت بيشتري به خود گرفت و حتي حوزه كشاورزي در روزهاي اول توانست از ضمانتنامههاي بانكي براي واردات محصوالت و سموم كشاورزي استفاده كند. در سالهاي نه چندان دور كه تحريمها تشديد نشده بود، بانكها بيشترين نقش را در معامالت تجاري و بازرگاني ايفا ميكردند و تمام معامالت واردات و صادرات كاال برپايه معامالت بانكي و از طريق ضمانتنامههاي بانكي صورت ميگرفت. اين دست از معامالت تجاري براي تجار به شدت ارزان تمام ميشد و بانك به عنوان وكيل تاجران از كاال و سرمايه طرفين حفاظت و حق الزحمه خود را محاسبه ميكرد و راه درآمد بسيار مناسبي براي بانكها شناخته ميشد كه حتي اين درآمدها عاملي شده بود تا بانكها مسير بانكداري به روز، مشخص و سالم جهاني را در پيش بگيرند. در واقع گشايش اعتبار اسنادي يك بازي

برد- برد براي بازرگانان و بانكداران بود به صورتي كه از يك طرف هزينه تجار كاهش پيدا كرد و از طرف ديگر بانكها از يك درآمد پاك ناشي از فعاليت حرفهاي برخوردار شدند.

در سال 1395 بانك ملي فعاليت صدور ضمانتنامههاي ارزي خود را به دو بازه زماني شش ماهه ابتدايي و انتهايي سال تقسيم كرده است، در شش ماهه ابتدايي سال اين بانك 30 ضمانتنامه بانكي به ارزش ش//ش ميليون و 816 هزار دالر صادر كرده كه اين ميزان تا پايان س//الجاري تعداد 100 ضمانتنامه به ارزش 20 ميليون دالر برآورد شده است. در مجموع بانك ملي در بازه زمان//ي (1395-1392) تع//داد 154 ضمانتنامه ارزي به ارزش 42 ميليون و 710 هزار دالر صادر كرده اس//ت. بانك كشاورزي در بازه زماني)29 تا شهريور5931( تعداد 19 هزار و 253 سند اعتباري به ارزش 10 ميليارد و 523 ميليون و 396 هزار و 86 دالر را گشايش و ضمانت كرده و اين در حالي است كه برآورد اين بانك بر آن اس//ت تا در س//الجاري س//ه ميليارد دالر براي گشايش اسناد اعتباري صرف كند. در سوي ديگر، اين بانك در زمينه صدور ضمانتنامههاي بانكي نقش پررنگي داشته و در بازه ياد شده 21 ضمانتنامه به ارزش 15 ميليون و 235 هزار و 606 دالر را صادر و پشتيباني كرده است. در اين سال تعداد سندهاي اعتباري گشايش شده 5840 سند با مجموع ارزش دو ميليارد و 851 ميليون و 264 هزار و 690 دالر بوده است كه همانطور كه گفته شد، برآورد ميشود اين رقم در پايان سالجاري به سه ميليارد دالر برسد. بانك صنعت و معدن براي شش ماه ابتدايي س//ال گذشته، 230 سند اعتباري ريالي به ارزش 350 ميليارد تومان و 205 سند اعتباري ارزي به ارزش 244 ميليون دالر را گشايشكردهوازسويديگر707 ضمانتنامهرياليبهارزش522 ميليارد تومان را در كنار يك ضمانتنامه ارزي به ارزش پنج ميليارد تومان را صادر كرده است اما برآورد كل سال 95 بانك صنعت و معدن بر آن است تا يك هزار و چهار ميليارد تومان براي اسناد اعتباريريالي،404 ميليوندالربراياسناداعتباريدالري،605 ميليارد تومان براي ضمانتنامههاي ريالي و 329 ميليارد تومان براي ضمانتنامههاي ارزي در نظر گرفته است. بانك مسكن هم در شش ماهه ابتدايي سال گذشته، 31 سند اعتباري به ارزش هفت ميليون و 119 هزار و 959 دالر را گشايش كرده و در اين مدت يك ضمانتنامه بانكي نيز به ارزش 171 هزار و 207 دالر را صادر كرده است، البته اين بانك براي 12 ماه سال 1392 برآورد گشايش اعتبار اسنادي 20 ميليون دالري را داشته است.

در حالي كه بانك ملت برنامهريزي داشت تا در سال گذشته 63 ضمانتنامه صادراتي به ارزش 87 ميليون و 440 هزار و 26 دالر و 16 ضمانتنامه وارداتي به ارزش 35 ميليون و 259 هزار و 354 دالر را صادر كند، در شش ماهه ابتدايي سال ‪32 ،1395‬ ضمانتنام//ه صادراتي به ارزش 15 ميلي//ون و 463 هزار و 689 دالر و چهار ضمانتنامه وارداتي به ارزش 13 ميليون و 497 هزار و 293 دالر صادر كرده اس//ت. در حالي كه اين بانك براي سال 1395 برآوردگشايش1022 سنداعتباريبهارزش047 ميليون دالر در كن//ار صدور 66 ضمانتنامه به ارزش 29 ميليون دالر را دارد، در ش//ش ماهه ابتدايي سالجاري 1327 سند اعتباري به ارزش 549 ميليون دالر و 34 ضمانتنامه به ارزش 15 ميليون دالر را صادر و پوش//ش داده است. در بانك تجارت در سال 95 اين روند سرعت بيشتري گرفت به نحوي كه تنها در نيمه اول تعداد 1103 سند اعتباري صادر شده و برآوردها نشان ميدهد تا پايان سال اين تعداد به 2300 سند برسد. آمار نشان ميدهد بانك تجارت از س//ال 92 تا 95 يعني در چهار س//ال بيش از 4500 سند اعتباري و بيش از هزار ضمانتناتمه صادر كرد و در اين زمينه كارنامه درخشاني از خود بر جاي گذاشته است. بانك توسعه صادرات نيز به عنوان يك بانك تخصصي در صدور اسناد اعتباري و ضمانتنامههاي بانكي عملكرد قابل قبولي داشته است. اين بانك در س//الهاي 92 تا 94 يعني در س//ه سال نزديك به 550 سند اعتباري و بيش از 1750 ضمانتنامه صادر كرده تا به نوبه خود تس//هيالت مالي براي صادرات به عنوان يكي از نيرو محركههاي رشد اقتصادي ايجاد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.