کاهش9 درصدينرخبيمهنامهها

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل بيمه مركزي بر لزوم توسعه استارتاپهاي صنعت بيمه تاكيد كرد و گفت: صنعت بيمه ميتواند در زمينه توليد و اش//تغال نقش موثري ايفا كند و هماكنون نيز 500 هزار نفر از اين صنعت ارتزاق ميكنند. عبدالناصر همتي در جمع خبرنگاران گفت: باوجود پيشرفتهاي سالهاي اخير صنعت بيمه هنوز راه زيادي در پيش است. اين در حالي است كه با اعالم سال »اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال«، بيمه هم ميتواند فعال شود، البته ايجاد اشتغال در دنيا به سمتي پيش رفته كه بخش خدمات فعال باشد؛ در عين حال هماكنون 005هزار نفر از جمعيت كشور از صنعت بيمه ارتزاق ميكنند. رييس كل بيمه مركزي افزود: با توجه به روشهاي جديد در فروش بيمه ميتوان روي استارتاپهاي اين بخش تمركز كرد؛ اين در حالي است كه بيمه جزو خدمات مولد است كه به رفاه و توسعه كمك ميكند. وي تصريح كرد: يكي از موارد تحقق فرمان مقام معظم رهبري توجه به صنعت بيمه است البته در سال گذشته اقدامات خوبي انجام شد كه از جمله آنميتوانبهرشد22 درصديصنعتبيمهاشارهكرد.اينرشد كمك كرد كه ضريب نفوذ بيمه باالي دو درصد تثبيت شود. به گفت//ه همتي، بايد ضريب نفوذ را به اس//تانداردهاي بينالمللي نزديككنيمالبتهميانگينضريبدرمنطقهمنا8/1 درصداست كه ايران باالتر از اين ميانگين اس//ت ولي بايد خودمان را با دنيا مقايسه كنيم. رييس كل بيمه مركزي گفت: ظرف دو ماه آينده آييننامههاي بيمه شخص ثالث نهايي و ابالغ ميشود به خصوص نرخها و جرايم اگر ابالغ شود، به زودي اجرايي ميشود كه البته الحاقيه بيمه نيز منتفي شده كه امسال اجرايي ميشود. وي اظهار داشت: تاكيد بر ذخيرهگيري الزم براي خسارت معوق شخص ثالث، در قانون جديد در نظر گرفته شده است و اجازه نداديم يك شركت بيمهاي در صورت نياز به ذخيره گيري، سود اعالم كند. البته اين بحث نظارت مالي اس//ت و اميدواريم انباشت خسارت معوق را نداشته باشيم. همتي گفت: حداقل سرمايه شركتهاي بيمه بدون توجه به امكان تامين آن، باال در نظر گرفته شده بود كه امكان تامين آن نبود ولي اكنون حداقل سرمايه شركتهاي بيمه 150 ميليارد تومان شد كه تا پايان سال بايد تامين شود. همتي با بيان اينكه شركتهايي كه تا پايان سال نتوانند سرمايه الزم را تامين كنند بايد ادغام يا منحل شوند، گفت: البته مجوز شركت بيمه مختلط ارائه نخواهد شد. وي افزود: در بيمههاي عمر جديت كاف//ي را در نظارت داريم. در عين حال واگذاري برخي پروژهها به خارجيها آغاز و اكنون تفاهمات خوبي انجام ش//ده؛ البته ش//ركتهاي بزرگ بيمهاي دنيا قصد همكاري با ايران را دارند با توجه به اينكه مبادله با بانكهاي بزرگ سخت است ولي با بيمههاي بزرگ خارجي توانستيم خوب وارد همكاري شويم. وي از حذف ماليات بر ارزش افزوده بيمهها خبر داد و از ارزاني نه درصدي بيمهها سخن گفت. وي اظهار داشت: همانطور كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس وعده داده تا چهار ماه آينده كارتصويبنهاييميشودواميدواريمابالغهمسريعصورتگيرد. رييس كل بيمه مركزي از پيشنهاد حذف ماليات بر ارزش افزوده انواع بيمهنامهها خبر داد و گفت: با اين اقدام مبلغ بيمهنامهها 9 درصد كاهش خواهديافت ضمن اينكه امسال خريد الحاقيه بيمه منتفي است. همتي يكي از برنامههاي بيمه مركزي در سال 96 را گزارشدهي شركتهاي بيمه بر مبناي IFRS دانست و گفت: ايجاد صندوق بيمه حوادث طبيعي يكي ديگر از برنامههاست كه بايد شرايطي را فراهم كرد كه مردم فقط دغدغه حادثه را داشته باشند نه اينكه نگران خسارت باشند. وي افزود: بر اساس تكليف، تا پايان برنامه ششم بايد سهم بيمه عمر به 21 درصد برسد. وي با بيان اينكه از اين پس به سمت جذب سرمايه در صنعت بيمه حركت خواهيم كرد، گفت: طبق قانون خارجيها تا 49 درصد ميتوانند در صنعت بيمه ما سرمايهگذاري كنند كه تصور ما اين است كه اين مرضوع امسال اتفاق افتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.