ايجاد فضاي رقابتي بين بانكها

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر ايجاد فضاي رقابتي بين بانكها، بيان كرد: اين رقابت منجر به شفافيت در صنعت بانكداري شد.

حسين قضاوي گفت: در حال حاضر بين بانكها فضاي رقابتي به وجود آمده و اين بنگاههاي اقتصادي با توسعه راهكارهاي فناوريمحور توانستهاند خدمات نويني به مردم ارائه دهند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه رقابت ميان بانكها منجر به شفافيت صنعت بانكداري شد، در خصوص توسعه راهكارهاي فناوريمحور بيان كرد: امروزه در دنيا بهرهوري به نوآوري و نوآوري نيزبهفناورياطالعاتمتكياست. بانگاهيگذرابهفعاليتبنگاههاياقتصادي ميتوان دريافت كه با يك نوآوري ساده بسياري از كسبوكارها شكل گرفته اس//ت. قضاوي گفت: گسترش اطالعات در دنيا در حال افزايش است و ايران از اين قانون مستثني نيست. از نظر فناوري سرعت اينترنت در دولت يازدهم افزايش يافته و اين موضوع به اندازهاي در صنعت بانكداري تاثير گذاش//ته كه حتي مديران عامل بانكها هم نميتوانند پيشبيني كنند كه در سه سال آينده بانكداري چگونه خواهد بود.

معاون امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد افزود: هر دولتي با توجه به امكانات خود تالش ميكند در عرصههاي مختلف دستاوردهايي داشته باشد و تحوالت مثبتي صورت گيرد. در دولت يازدهم همگام با تحوالتي كه در حوزه فناوري اطالعات در دنيا اتفاق افتاده، در عرصههاي مختلف اقتصادي پيشرفتهاي ملموسي رخ داده است. وي با اشاره به اينكه دولت يازدهم در زمينه توسعه راهكارهاي فناوريمحور چه گامهايي برداشته است، گفت: با توجه به آمارهاي موجود، عملكرد دولت يازدهم در بهتر شدن زيرساختها در حوزه فناوري اطالعات قابل تقدير است. اگر نگاهي گذرا به دو يا سه سال قبل داشته باشيم، درمييابيم كه در اين حوزه تغيير و تحول چش//مگيري صورت گرفته است. امروزه با توسعه راهكارهاي فناوري محور، بسياري از خدمات مالي و پولي در كشور ما همانند دنيا انجام ميشود. يكي ديگر از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد كاهش فاصله بانكها در زمينه استفاده از فناوري و توسعه راهكارهاي فناوريمحور بوده به طوري كه امروزه بانكها در اين زمينه با يكديگر رقابت ميكنند.

قض//اوي در خصوص تاثير فن//اوري اطالعات بر زندگي مردم بيان كرد: اگر متخصصان حوزه فن//اوري اطالعات بتوانند با افرادي كه در حوزههاي تخصصي كسبوكار فعاليت ميكنند ارتباط مناسبي برقرار كنند و تحليل مناس//بي از بازار به دست آورند، ميتوانند دس//ت به نوآوريهايي بزنند و سامانهها و نرم افزارهايي درست كنند كه به افزايش بهرهوري در توليد در حوزههاي مختلف بينجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.