ماموريتويژهرييسمجلسبهديوانمحاسبات

Jahan e-Sanat - - News -

رييس مجلس در ماموريتي كه برعهده ديوان محاس//بات گذاشت، گفت: ديوان محاسبات طرح اصالح قانون برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و كميسيونهاي ذيربط مجلس را آماده كند.

علي الريجاني در ديدار با رييس ديوان محاسبات با تاكيد بر اينكه اين ديوان طرح اصالح قانون برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و كميسيونهاي ذيرب//ط مجلس را آماده كند، خواس//تار تمهيداتي جهت اصالح نظام بودجهريزي كش//ور از وضعيت فعلي به بودجهريزي مبتني بر عملكرد شد.

رييس مجلس ش//وراي اس//المي در ديدار نوروزي خود با رييس و مسووالن ديوان محاسبات كل كشور ضمن تاييد عملكرد ديوان محاسبات كشور در سال 1395 خصوصا اقدامات انجامشده در خصوص حقوقهاي نامتعارف و گزارش تحليلي و كاربردي تفريغ بودجه، از مسووالن و همكاران اين سازمان قدرداني كرد.

وي همچنين از ارائه به موقع گزارش تفريغ بودجه كه به همراه تحليل مناسب در موضوعات مختلف مندرج در بودجه بوده و در جريان بررسي اليحهبودجهسال6931 توسطنمايندگانمجلسشوراياسالميمورد استفاده قرار گرفته بود، تشكر كرد و افزود: ديوان محاسبات كشور ضمن انجام كار حرفهاي خود و اقتدار الزم بدون هيچ نگراني و دغدغهاي نسبت به انجام وظيفه و تكاليف قانوني خود اقدام كند.

الريجاني اضافه كرد: ش//ايد اين كار در كوتاهمدت به مذاق بعضيها خوش نيايد اما در درازمدت به نفع نظام، مردم و دس//تگاههاي اجرايي خواهد بود. رييس قوهمقننه در اين جلسه همچنين دو ماموريت ويژه به ديوان محاسبات كشور داد و عنوان كرد: نخست در سالجاري طرح اصالح قانون برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميسيونهاي ذيربط مجلس آماده و ارائه شود.

وي با اشاره به ماموريت دوم اين ديوان تصريح كرد: در وهله دوم، با توجه به ضرورت اصالح نظام بودجهريزي كشور از وضعيت فعلي به بودجهريزي مبتني بر عملكرد، پيگيري تمهيدات الزم جهت اجرايي شدن بودجهريزي عملكرد از نظر محتواي و هم از نظر مباني قانوني صورت گرفته و در سال 1396 محقق شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.