رفع محدوديتهاي بانك صادرات در پاريس

Jahan e-Sanat - - News -

بانك مركزي فرانس//ه محدوديتهاي حاكم بر فعاليت شعبه بانك صادرات ايران در پاريس را برداشت و با اين اقدام امكان انجام فعاليتهاي بانكي به صورت عادي از سوي شعبه يادشده فراهم شد.

به گزارش »جهان صنعت«، با پيگيريهاي مستمر و موثر ديپلماسي، حقوقي و بانكي انجام شده از سوي مديران بخشهاي مربوط و در راستاي اجراي توافق برجام، بانك مركزي فرانسه با ارسال نامهاي به شعبه بانك صادرات ايران در پاريس موضوع حذف محدوديتهاي اعمالشده ناشي از تحريمها را به صورت رسمي اعالم كرد. بر اين اساس شعبه پاريس اين بانك از تاريخ 11 فروردينماه سالجاري مجاز به انجام تمام فعاليتها و ارائه خدمات بانكي شده است. اين گزارش ميافزايد پيش از اين، اتحاديه اروپا خروج بانك صادرات ايران و بانك صادرات plc لندن از فهرس//ت تحريمهاي آن اتحاديه را به صورت رسمي اعالم كرده بود كه با لغو تحريم ازداراييهايبزرگترينبانككشوردرعرصهبينالمللوهمچنينبرداشته شدن محدوديتهاي مربوط به شعبه بانك صادرات ايران در پاريس، نهتنها براي ذينفعان بلكه براي اقتصاد ايران نيز نويدبخش و مفيد است.

در ادامه گزارش آمده است نقشآفريني اين بانك در عرصه بينالمللي كه به تنهايي با داش//تن 27 ش//عبه و واحد بانك كه معادل بيش از 50 درصد توانمنديهاي نظام بانكي در خارج از كشور است و نيز با در نظر گرفتن تواناييها و ظرفيتهاي باالي بانك يادشده و ارتقاي مستمر آن، داراي آثار مثبت اقتصادي فراواني از جمله تسهيل و تسريع در تجارت بينالملل، كاهش هزينههاي مبادالت ارزي و افزايش سرمايهگذاري است و دستاوردهاي مطلوبي همچون افزايش ارزش سهام بانك، تنوع خدمات ارزي و افزايش سودآوري را نيز در پي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.