2 هزار و 80 ميليارد تومان تسهيالت براي رونق توليد

Jahan e-Sanat - - News -

بانك صنعت و معدن در راس//تاي ماموريت توس//عهاي و به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي از ابتداي طرح رونق توليد در سال 1395 تا نيمه فروردينماه امسال حدود دو هزار و 80 ميليارد تومان تسهيالت در قالب طرح رونق توليد به صنايع كوچك و متوسط كشور پرداخت كرده است.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از پايگاه اطالعرساني بانك صنعت و معدن، اين مبلغ به يكهزار و 405 واحد توليدي در 31 استان پرداخت ش//ده و ضمن حفظ اشتغال موجود سبب افزايش آن در مناطق كمتر توسعهيافته كشور شده است.

بنا بر اين گزارش، صنايع كوچك و متوسط استانهاي اصفهان، تهران و قم به ترتيب باالترين حجم تسهيالت طرح رونق توليد را از بانك صنعت و معدندريافتكردهاندواستانتهرانبا071 واحدتوليديازاينتسهيالت بهرهمند شده و رتبه نخست را از نظر تعداد دريافتكنندگان تسهيالت به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.