روزهاي بيهيجان بازار سكه

Jahan e-Sanat - - News -

بازار سكه در چهارمين روز هفته با نوسانات اندكي روبهرو شد و سكه تمام بهار آزادي به يك ميليون و 178 هزار تومان رسيد.

قيمت سكه تمام بهار آزادي مشابه روز دوشنبه، يك ميليون و 178 هزار تومان بود. نيم سكه و ربع سكه نيز به ترتيب با قيمت 683 هزار توماني و 371 هزار تومان در بازار به فروش رسيدند.

اين در حالي است كه بازار ارز با روندي كاهشي روبهرو شد. دالر آمريكا با كاهش دو توماني نسبت به روز گذشته با قيمت سه هزار و 767 تومان در بازار عرضه شد. يورو اروپا چهار هزار و 99 تومان، پوند انگليس چهار هزار و 745 تومان و لير تركيه هزار و 66 تومان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.