عامل انفجار تروريستی سنپترزبورگ فردي اهل آسياي مركزي است؛ حمايت تمام قد ترامپ از پوتین

Jahan e-Sanat - - News -

در پي انفجار بمب در مترو س//نپترزبورگ، دونالد ترام//پ حمايت كامل دول//ت آمريكا از روس//يه براي واكنش به عام//الن اين حمله را اعالم . او در يك گفتوگوي تلفني با همتاي روسي خود با مردم روسيه ابراز همدردي كرده

. دوشنبه گذشته انفجاري در مترو كالنشهر سنپترزبورگ رخ داد كه بر اثر آن دهها نفر كشته وزخمي .

خبرگزاري »تاس« به نقل از وزارت بهداشت روسيهگزارشداداينحادثهدستكم41 كشته و حدود 45 مجروح به جا گذاشته كه حال چهار نفر از آنها به شدت وخيم ارزيابي مي . بنا بر گزارشها دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا پس از انفجار در مترو س//نپترزبورگ در گفتوگوي تلفني با همتاي روس//ي خود، والديمير پوتين حمايت همهجانبه دولت آمريكا از روسيه را در واكنش به اين حمله اعالم كرده .

گفته ميشود دونالد ترامپ و والديمير پوتين بر سر اين مساله اتفاق نظر دارند كه بايد با سرعت و قاطعيت بر تروريسم غلبه . ماموران روسي بالفاصله پس از انفجار مترو سنپترزبورگ تحقيق درب//اره اين حادثه را آغ//از كردهاند و چنان كه خبرگزاري اينترفاكس به نقل از منابع آگاه گزارش كرده اين انفجار يك عمليات انتحاري تروريستي بوده و فرد بمبگذار شناسايي شده . عاملحملهشناساييشدهاست ظاهرا عامل بمبگذاري در مترو سنپترزبورگ جواني 23 ساله بوده كه بمبي را در يك كپسول آتشنش//اني در ايستگاه پلوش//اد واستاناولنيه جاس//ازي كرده و در كولهپش//تي خود نيز مواد منفجره حمل ميكرده . برخي از رسانههاي روسي به نقل از منابع آگاه اطالعاتي اين جوان را قرقيزس//تانيتبار معرفي كردهاند اما اين خبر تاكنون به طور رس//مي تاييد نشده . پيش از اين احتمال داده ميشد عامل انفجار در مترو و جاسازي مواد منفجره در كپسول آتشنشاني دونفر .

كميته دولتي امنيت ملي قرقيزس//تان، تبار قرقيزي مظنون حادثه س//نپترزبورگ را تاييد و در عي//ن حال تاكيد كرده كه او داراي تابعيت روسي بوده . در اين گزارش، اين فرد متولد سال5991درشهراشمعرفيشده .انفجار بمب در مترو سنپترزبورگ در حالي رخ داد كه والديمير پوتين براي ديدار با همتاي بالروس خود دراينشهرحضور .

پوتين ش//امگاه دوشنبه گذش//ته در محل حادثه حاضر شد و ضمن تسليت به بازماندگان قربانيان وعده داد كه تمام مراقبتها و كمكهاي الزم در اختي//ار مجروحان اين حادثه قرار گيرد. پس از انفجار بمب در س//نپترزبورگ نهادها و شخصيتهايي از سراسر جهان با محكوم كردن عامالن احتمالي اين حادثه، همدردي خود را با بازماندگان قربانيان و مجروحان اعالم كرده .

آنگال مركل، صدراعظ//م آلمان در پيامي به والديمير پوتين خاطرنشان كرده كه تمام شواهد حكايت از آن دارد كه انفجار مترو سنپترزبورگ يك عمليات وحش//يانه و بزدالنه بوده و اگر اين احتمال واقعيت داش//ته باشد الزم است عامالن آنشناساييشوندوبهمجازات . محكوميتجهانيتروريسم در پي انفجار يك بمب در مترو سن پترزبورگ روس//يه ك//ه بيش از 60 كش//ته و زخمي برجا گذاش//ت، اتحاديه اروپا و جمعي از كش//ورهاي منطقه و جهان در پيامهايي جداگانه اين حمله را محكوم .وزارتخارجهسوريهاولينطرفي بودكهباانتشاربيانيهايبهاينحملهواكنشنشان داد و آن را به شدت محكوم . اين وزارتخانه حملهمذكوررااقداميبزدالنه .

حزباهلل لبنان نيز با انتشار بيانيهاي ضمن ابراز همدردي با دولت و مردم روسيه و نيز خانوادههاي قربانيان اين حمله تاكيد كرد: حزباهلل در مبارزه با تروريس//م در كنار روس//يه . اين جنايت كه عليه ش//هرونداني عادي انجام شد، از جمله اقدامات تروريستي است كه در سراسر جهان انجام ميشود و روسيه در سوريه و ديگر مناطق جهان با آن مبارزه مي . اين حمله تروريستي لزوم اتحاد جهان براي مقابله با تروريستها و حاميان مالي آنها و نظريهپردازان تفكرات تروريس//تي را نشانمي .

وزارت خارجه ع//راق نيز در بيانيهاي ضمن محكوميت اين حمل//ه، حمايت خود را از مردم روسيه در مقابله با اين تروريسم سياه اعالم .

س//خنگوي وزارت خارجه عراق در بيانيهاي ضمن محكوميت شديد اين انفجار و همدردي با خانوادههاي قربانيان و زخميهاي اين حادثه گفت:اينحملهبارديگرلزومافزايشهماهنگيها جهت اقدامات بينالمللي براي مبارزه با تروريسم در سراسر جهان را نشان .

مسوول سياس//ت خارجي اتحاديه اروپا نيز ضمن ابراز همدردي با خانوادههاي قربانيان اين حادثه همبستگي خود را با دولت روسيه اعالم

. عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير امور خارجه امارات نيز در بيانيهاي ضمن ابراز همدردي كامل امارات با دولت روس//يه بر حمايت امارات از اين كشور در مبارزه با تروريستها و تمام كساني كه براي برهم زدن امنيت و ثبات ديگر كش//ورها و ايجاد آشوب تالش ميكند، تاكيد .

وي اف//زود: به هيچ عنوان نميتوان جناياتي كه عليه غيرنظاميان و انسانهاي بيگناه انجام ميش//ودرانادي//ده .اينگون//هاقدامات تروريستي بزدالنه همكاريهاي بينالمللي جدي ب//راي پايان دادن به آنه//ا را مي . وزير امور خارجه ام//ارات در ادامه با رييسجمهور، دولت روس//يه و خانوادههاي قربانيان اين حادثه ابراز هم//دردي كرده و براي زخميه//اي آن آرزوي بهبودي .

عبدالعزيز بوتفليق//ه، رييسجمهور الجزاير نيز در پيام تس//ليتي كه براي والديمير پوتين، رييسجمهور روسيه ارسال كرد به شدت تمام اشكال اقدامات تروريستي را محكوم كرد و گفت: تروريسم، آفتي است كه هيچ كشوري در جهان از آن در امان . سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستاننيزدرپياميبهپوتينبهشدتاينحمله را محكوم كرد و همدردي خود را با مردم و دولت روسيهابراز .

پادشاه عربستان در اين پيام بر موضعگيري كشورش در مبارزه با تمام اشكال تروريسم تاكيد كرده و افزايش تالشهاي بينالمللي براي مبارزه با اين پديده را خواستار . محمد بن سلمان، جانشين وليعهد عربستان نيز در پيامي جداگانه اعالم كرد: ما به شدت اين اقدام مجرمانه را كه از سوي تمام اديان آسماني و قوانين و منشورهاي بينالمللي نيز رد است، محكوم كرده و همدردي خود را با دولت و مردم روسيه اعالم مي .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.