ديدار ترزا مي و عبداهلل دوم با محوريت تروريسم و خاورميانه

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

-BBC سناتورهاي حزب دموكرات ميگويند قادرند از ترفند »فيليباستر« براي مسكوت گذاشتن راي اعتماد سنا به نيل گورساچ استفاده . دونالد ترامپ قاضي گورساچ را براي تصدي كرسي خالي ديوان عالي قضايي پيشنهاد كرده .

در حالي كه كميته قضايي سناي آمريكا دوشنبه گذشته صالحيت نيل گورساچ را تاييد كرد و زمينه را براي رايگيري نهايي در صحن اين مجلس فراهم كرد، سناتورهاي دموكرات هم خبر دادهاند كه براي استفاده از ماده آييننامهاي معروف به فيلي باستر از حد نصاب دستكم 40 راي فراتر رفته . دموكراتها مدعياند با 41 راي موافقي كه جلب كردهاند ميتوانند مانع از رايگيري نهايي براي نامزدي نيل گورساچ شوند و با توجه به اينكه براساس قواعد كنگره آمريكا، بحث در مورد يك موضوع محدوديت زماني ندارد، عمال رايگيري در مورد صالحيت اين قاضي پيشنهادي جمهوريخواهان را منتفي كنند )به اين روش فيلي باستر ميگويند.(با وجود اين در صورت استفاده دموكراتها از تاكتيك فيلي باستر، جمهوريخواهان هم قادر خواهند بود با استفاده از تاكتيك ديگري كه بسيار به ندرت مورد استفاده گرفته، حد نصاب الزم براي تاييد گورساچ را از عدد فعلي 60 به 51 تقليل دهند؛ روشي كه به تاكتيك اتمي شهرت يافته و استفاده از آن ميتواند در فضاي به شدت دوقطبي شده واشنگتن، بسيار مناقشهبرانگيز . جمهوريخواهان هماكنون25 كرسي سنا را در اختيار دارند و گزارش شده از حمايت چهار سناتور دموكرات هم براي تاييد قاضي گورساچ . گروههايي از كنشگران مدني، نيل گورساچ را به محافظهكاري مي . رسيدن او به ديوان عالي ميتواند در موضعگيريهاي آتي اين عاليترين نهاد تصميمگيري آمريكا، تعيينكننده . ديروز ليندسي گراهام، سناتور برجسته جمهوريخواهان از ايالت كاروليناي جنوبي هشدار داد: اگر مجبور شويم، آييننامه را عوض ميكنيم و اينطور كه به نظر ميرسد چارهاي جز اين هم نخواهيم .

ايسنا- نخستوزير انگليس در سفر به اردن با پادشاه اين كشور ديدار و درباره تقويت روابط استراتژيك ميان دو طرف و تحوالت منطقه گفتوگو . ترزا مي و ملك عبداهلل دوم در اين ديدار درباره تقويت روابط ميان دو كشور در تمامي زمينهها به ويژه در زمينه همكاري نظامي بحث و گفتوگو . ملك عبداهلل از حمايت انگليس از امان به ويژه در زمينه كمك به آوارگان قدرداني . دو طرف درباره آخرين تحوالت منطقه از جمله روند صلح خاورميانه و بحران سوريه گفتوگو . ملك عبداهلل و ترزا مي همچنين بر تالش براي مبارزه با تروريس//م و اهميت تقويت آن در س//طح منطقهاي و بين المللي تاكيد . ترزا مي از نقش محوري اردن در تحقق صلح و ثبات خاورميانه قدرداني . ترزا مي و ملك عبداهلل دوم از مقر فرماندهي نيروهاي واكنش سريع اردن با حضور محمود عبدالحليم فرحات، فرمانده ارتش اردن بازديد كردند. آنها در جريان اين بازديد به گزارش فرمانده يگان واكنش سريع درباره وظايف و برنامههاي آموزشي اين يگان گوش .

ترزا مي قرار است به عربستان نيز سفر . ترزا مي تاكيد كرد: واضح است كه كمك به اردن و عربستان در مقابله با چالشهاي منطقه و اجراي برنامه اصالحات به نفع امنيت انگليس . وي افزود كه هدف سفرش به اردن و عربستان تقويت همكاري در زمينه مبارزه با تروريسم و گسترش افق همكاري تجاري با شركاي خارج از .

به گفته منابع خبري، ترزا مي طرح كاري مشتركي براي مبارزه با تروريسم دارد كه شامل اعزام تيم آموزشي جديد به اردن در زمينههاي هوايي و زميني و آموزش اداره منابع خدماتي در هواپيمايي و جنگ سايبري .

اين طرح شامل فعالسازي ابزارهاي ارتباطي با جامعه مدني اردن براي مبارزه با خشونت و تفكرات افراطي و مشخصا در زمينهفرهنگجوانان .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.