افشاگريعليهدولتترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

گزين//ه ترامپ براي نمايندگي آمريكا در ناتو بار ديگر س//وزان رايس را به افشاي عمدي اطالعات امنيتي حساس متهم . او مدعي شد وزارت خارجه چندين هفته است بحثهاي داخلي در اين باره دارد و قطعا اوباما از آن مطلع بوده . ريچارد گرنل، سياستمدار آمريكايي كه گزينه احتمالي در ناتو است، سوزان رايس را به افشاگريهاي مربوط به افراد وابسته به دونالد ترامپ كه نامشان در گزارشهاي اطالعاتي خارجي آمده بود، متهم مي . او 10 روز پيش هم مدعي ش//د كه اگر رايس يا معاون او بن رودز پشت اين اقدام سياسي افشاي اطالعات محرمانه بوده باشند، پس باراك اوباما، رييسجمهور سابق آمريكا هم ازآناطالعداشته .

نمايندهاحتماليآمريكادرناتوبهديليميلگفت:همكارانسابقمندروزارت خارجه چندين هفته است كه درباره نقش سوزان رايس صحبت مي .

قطع//ا او و تيم//ش در دوران تصدي خودش//ان بي//ش از حد حزبي عمل

. اين كامال منطقي كساني .

س//وزان راي//س يكي از مقامه//اي دولت اوباما بود كه نام//ش پس از آنكه ادعاهاي مكرر نادرستي درباره حمله تروريستي سال 2012 بنغازي مطرح شد، در كانون توجه قرار . او ميگفت حمله مذكور با يك ويدئوي اينترنتي تحريكشده .

طبق گزارش بلومبرگ، سوزان رايس سال گذشته در مقام رييس شوراي امنيت ملي آمريكا از آژانسهاي دولتي خواسته بود نامهايي كه از گزارشهاي اطالعاتي خام برداشته شده و با كمپين ترامپ يا مقامهاي دوره انتقالي ارتباط دارند، مش//خص . از آنجايي كه او مش//اور امنيت ملي بوده، لزوما اقدامي غيرقانوني يا حتي عجيب رخ نداده و او ميخواس//ته نامهاي نامش//خص در گزارشهاي خام مش//خص ش//ود تا كامال بفهمد معناي مكالمات شنودشده

. اما افشاي آن نامها براي كساني كه فاقد وجاهت قانوني هستند و نشان دادن اصل اسناد به آنها، يك قصور فدرال . يكي از آن موارد شامل درز نام ژنرال . گرنل اشارهاي نكرد كه همكاران سابق او چه مايكل فلين، جانش//ين موقت سوزان رايس بود كه نامش در روزهاي ابتدايي دولت ترامپ به دست يك خبرنگار .

مكررا تماسهاي تلفني سرگئي كيسلياك، سفير روسيه در آمريكا شنود ميشده و همين مساله گفتوگوي فلين با كيسلياك را فاش . فلين كه به مقام مشاور امنيت ملي آمريكا رسيده بود، اندكي بعد مجبور به استعفا شد چرا كه تمام حقايق مربوط به مكالماتش را اعالم نكرده . ظاهرا او در تماسهايش قول داده بود تحريمهاي آمريكا عليه مسكو كاهش .

اين جنجال زماني به رسوايي بدل شد كه قسمتي از مكالمات تلفني او به دس//ت ستوننويس واشنگتنپست . براساس گزارش بلومبرگ، رايس به گزارشهاي اطالعاتي دسترسي داشت كه در آنها اطالعات سياسي مهمي درباره تيم انتقالي ترامپ وجود داشت از جمله اينكه تيم ترامپ با چه كساني مالقات ميكند، ديدگاههاي نزديكان ترامپ درباره مس//ائل سياست خارجي چيست و طرحهاي دولت آتي چه خواهد . با اين وجود س//وزان رايس ماه گذش//ته هرگونه تالش براي افشاي نام اشخاص در گزارشهاي اطالعاتي را تكذيب . اوگفتكهاطالعي .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.