58 كشته در حمله شيميايي به مواضع شورشيان در سوريه

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - دولت آمريكا تصميم گرفته كمك مالي خود به صندوق جمعيت سازمان ملل متحد را قطع . وزارت خارجه آمريكا در نامهاي به رييس كميته روابط خارجي سناي اين كشور در توجيه اين تصميم گفته است كه صندوق جمعيت سازمان ملل از مديريت برنامهاي شامل سقط جنين اجباري و عقيمسازي غيرداوطلبانه حمايت مي .

صندوق جمعيت سازمان ملل در اطالعيهاي كه ديروز در وبسايت خود منتشر كرد، اين اتهام را مردود و ادعاي اشتباهآميز توصيف . صندوق جمعيت يكي از نهادهاي سازمان ملل متحد است كه ماموريت آن ترويج برنامه تنظيم خانواده و ارائه خدمات بهداشتي به مادران و كودكان در بيش از 150 كشور جهان . قطع كمك مالي به اين صندوق نخستين اقدام دولت دونالد ترامپ در كاهش كمك مالي به سازمان ملل و ساير نهادها و برنامههاي بينالمللي است كه در جريان مبارزات انتخاباتي مطرح كرده . اياالت متحده مهمترين منبع كمك مالي به نهادهاي مختلف سازمان ملل محسوب ميشود و قطع يا كاهش اين كمكها ميتواند به برنامههاي اين نهادها آسيب جدي وارد .

دويچهوله- 11 كودك و 47 بزرگسال در اثر حمله شيميايي با گاز سمي به شهر خان شيخون در سوريه كشته اين شهر در استان ادلب و در دست شورشيان سوري قرار .

در اولين ساعات ديروز مواضع شورشيان سوري در شهر خان شيخون در استان ادلب مورد حمله شيميايي با گاز سمي قرار . در اثر اين حمله 58 نفر كشته شدهاند كه 11 نفر از آنان كودك بوده . در اثر اين حمله دهها نفر ديگر دچار مشكالت تنفسي شده . تلويزيون خبر شرق، نزديك به محافل اپوزيسيون سوريه شمار كشتهها را06 و تعداد آسيبديدگان را150 نفر عنوان كرده .

به گزارش ديدهبان حقوق بشر سوريه مستقر در لندن، هنوز مشخص نيست اين حمله توسط نيروهاي روسيه صورت گرفته يا دولت بشار . شهر خان شيخون در مركز استان ادلب در شمال غربي سوريه قرار . ادلب بزرگترين منطقه تحت تصرف جبهه فتح شام است كه از گروههاي نزديك به القاعده به شمار مي . اين نيروها همواره از سوي دولت سوريه، نيروهاي روسيه و نيز ائتالف بينالمللي به رهبري آمريكا مورد حمله قرار ميگيرند. .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.