خيز چپهاي آلمان براي حضور در انتخابات سپتامبر7102

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- حزب چپ افراطي لينكه آلمان با تاكيد بر اينكه ناتو بايد با ائتالفي با حضور روسيه جايگزين شود، خواستار پايان صادرات تسليحات و پايان عملياتهاي جنگي آلمان .

درخواست حزب چپ آلمان بر خالف درخواست دونالد ترامپ براي افزايشبودجهنظامي .بااينحال،حزبمذكوركهپيشنويس برنامههايش براي انتخابات 24 سپتامبر را علني كرده، تاكيدي در خروج از ناتو . اين حزب اميد دارد تا به ائتالفي با سوسيال دموكراتهاي چپميانه و حزب سبزها دست . مخالفت حزب لينكه با ناتو به گذشته سياسي نه چندان محبوب ناتو باز مي .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.