ديدار مشاور كمپين انتخاباتي ترامپ با جاسوس روس

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- براساس مدارك دادگاه يكي از مشاوران سياسي خارج//ي كمپين انتخاباتي دونالد ترامپ در س//ال 2013 با يك مامور اطالعاتي روس//ي ديدار داشته و مداركي درباره صنعت انرژي در اختيار وي قرار داده . اين مامور اطالعاتي روسي يكي از سه نفري است كه به عضويت در حلقه جاسوسي اين كشور به سبك دوران جنگ سرد متهم شده . براساس مدارك دادگاه پودبني تالش داشته تا كارتر پيگ را كه يك مشاوره بخش انرژي بوده به عنوان يك منبع اطالعاتي به خدمت . در اين اسناد از پيگ به عنوان مرد شماره يك ياد شده .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.